İllere göre gelir dağılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Ateşağaoğlu, Mustafa Erhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, bölgeler arası gelir dağılımı yapısı, çeşitli sayısal analiz yöntemleri kullanılarak sergilenmiştir. "Gelir" kavramı, Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerleriyle temsil edilmiştir. Analizlerde, 1987-1996 arasındaki 10 yıllık döneme ait Sabit Fiyatlarla Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi hasıla değerleri kullanılmıştır. İlk olarak çeşitli ön inceleme yöntemlerinden yararlanılmış ve bölgeler arası gelir dağılımı ana hatlarıyla ortaya konmuştur. 2 ayrı ön inceleme yöntemi seçilmiştir; dörtlü gelir grubu ayrımı dağılımı ve kutu- nokta diyagramları. Ön inceleme yöntemleriyle elde edilen bulguların, istatistiki açıdan test edilmesini sağlamak için varyans analizinden yararlanılmıştır. Varyans analizi ile elde edilen bulgular çoklu karşılaştırma yöntemleriyle analiz edilmiş ve hangi bölgeler arası farklılaşmanın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu analizlerin tümü, 1987-1996 arasındaki her bir yıl için ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Son olarak da incelenen dönemi bir bütün olarak ele alan yapay değişkenli bir regresyon modeli kullanılmıştır.
In this study, the income distribution by regions is displayed by using various quantitative methods. The concept of income is represented by Per Capita Gross Domestic Product values. Per Capita Gross Domestic Product in Constant Prices for the decade between 1987-1996 are used in the analysis. First of all; using the initial data analysis methods, main structure of the income distribution by regions is obtained. Two different initial data analysis methods are chosen: four income group segmentation and box-plot diagrams. The information obtained by initial data analysis is statistically tested by analysis of variace. The output of variance analysis is also examined to determine significantly diffirent regions. All of these analysis are repeated for each year between 1987-1996. Finally, a regression model with dummy variables is used to analyse the whole study period together.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Gelir dağılımı, Economics, Income distribution
Alıntı