Türk Su İşletmeleri İçin Kıyaslama Ölçütleri Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akgün, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada amaç, çağımızın en genç ve en etkin performans geliştirme yöntemlerinden biri olan kıyaslama (benchmarking) yöntemini kullanarak Türkiye’deki su işletmeleri için kıyaslama ölçütleri önerisi geliştirmektir. Belirlenen su işletmeleri incelenmiş verimin artırılması ve kıyaslama için ölçütler geliştirilmiştir. Bu amaçla önce mevcut uygulamalar ve Türkiye’de belirlenmiş su işletmeleri incelenmiş, daha sonra Türkiye koşulları da dikkate alınarak ölçüt önerisi geliştirilmiştir ve çekirdek indikatörler belirlenmiştir. Öncelikle dünyadaki uygulamalar ile ilgili bilgiler araştırılmış ve daha sonra proje için belirlenen iki su işletmesi arasında kıyaslama yöntemi uygulanmıştır. Kıyaslama Türkiye gibi küresel rekabette büyük hedefler koyan ülke sektörleri için ucuz ve kullanışlı bir güçlendirme şeklidir. Bir kurumun tüm birimleri incelenerek düşük maliyette gerçekleştirilecek servis seviyesi belirlenecektir. Ayrıca kurum karını yükseltmek ve maliyetleri düşürmek için kıyaslama ölçütleri belirlenecek, dolayısıyla su işletmeleri için yol gösterici bir araştırma olacaktır.
Benchmarking is one of the most dynamic methods of improving performance in our time. The aim of this project is to develop proposals for comparative scales and criteria of water operators and companies in Turkey. By studying certain companies, scales for comparison and production increase will be developed. Firstly the existing practices and the identified Turkish water operators are studied for this purpose. Then proposals for scales/criteria and core indicators are developed, taking into consideration the Turkish condition. Firstly information about other implementations in the world are researched and later the benchmarking process is applied to two companies identified for the project. In a country like ours, where national sectors have high goals in global competition, benchmarking provides a cheap and practical method of improvement . By investigating all the elements of an organization at low cost, increasing the level of service and profits whilst decreasing costs will be possible by identifying the benchmarking scales, lighting the way for further studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Kıyaslama, su idareleri, verimlilik, performans yükselmesi, çekirdek indikatörler, Benchmarking, water utilities, increasing performance, productivity, core indicators
Alıntı