Betonarme Çerçeve Sistemlerin Lineer Olmayan Hesabı Ve Dolgu Duvarların Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öktem, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, betonarme çerçeve sistemlerin sabit düşey yükler ve monoton artan yatay yükler altındaki lineer olmayan davranışlarının incelenmesi ve yapılardaki mevcut dolgu duvarların yapı davranışına sistem rijitliği, dayanımı ve sünekliği gibi kavramlar bakımından etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yapı sistemlerinin artan yükler altındaki yük parametresi–yerdeğiştirme ilişkileri lineer olmayan statik çözümlemeyle elde edilmiştir. İncelenen betonarme düzlem çerçeve sistemlerin bir kısmı için deneysel çalışmaların yapılmış olması kuramsal sonuçlarla deneysel sonuçların karşılaştırılmasına ve kuramsal çözümlerin yapı gerçek davranışını hangi yaklaşıklıkla temsil ettiğinin öğrenilmesine olanak sağlamıştır. Betonarme çubuklar için iç kuvvet–şekildeğiştirme ilişkileri elde edilip idealleştirilmiştir. Çözümlemede dolgu duvarları temsilen eşdeğer sanal çubuk modeli kullanılmıştır. Model için gerekli parametreler farklı araştırmacılar tarafından önerilmiş çeşitli bağıntılarla elde edilmiştir. Ele alınan betonarme çerçeve sistemler çıplak çerçeve ve dolgu duvarlı çerçeve olmak üzere iki farklı biçimde çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda, çıplak çerçeve sonuçlarıyla dolgu duvarlı çerçeve sonuçları ve kuramsal sonuçlarla da deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır.
In this study, investigation of non–linear behaviour of reinforced concrete frame systems subjected to external loads and researching the influence of infill walls on the behaviour of the structures in terms of system stiffness, strength and ductility are aimed. Load parameter (base shear)–top displacement relationships were interpreted under constant dead loads and monotonic increasing lateral loads by non-linear static analysis (pushover). The tests of some of the analysed concrete frame systems provided the comparison of the theoretical results by experimental data and investigation of how realistic the theoretical results are. Internal force–strain relationships for reinforced concrete cross-sections were formed and idealized for the analysis. Masonry infill walls were represented by equivalent strut model. Equivalent strut parameters were calculated by some empirical formulas. Non-linear analysis of the reinforced concrete frame systems consists of two main parts including the bare frame system analysis and the masonry infilled frame system analysis. At the end of the analysis, bare frame analysis results were compared with infilled frame analysis results. And also a comparison between theoretical and experimental results could be made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Lineer Olmayan Statik Çözümleme, Dolgu Duvarlar, Betonarme Çerçeve, Non-linear Static Analysis, Masonry Infill Walls, Pushover, Reinforced Concrete Frames
Alıntı