Dinamik Stratejik Planlama Sistemi’nin Ülkeler Arası Kullanıcı Algısının Karşılaştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelebi, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Şirketin sürdürülebilir rekabet avantajı için pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini sürekli iyileştirmesi gerektirir. Stratejik planlama gelecekte daha rekabetçi olmakta hayati rol oynamaktadır. Stratejik planlama araçları da stratejik planlama sürecinin etkinliğini arttırmak için önemli imkanlar yaratmaktadır. Stratejik planlama araçları aşağıdan yukarıya strateji hareketinden daha fazla yararlanmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya dinamik stratejik planlama süreci için gerekli olan yüksek düzeydeki yöneticilerin anlama seviyesini yükseltmek mümkündür. Pazardaki strateji planlama aracı açığını kapatan Dinamik Stratejik Planlama Sistemi Siemens Türkiye tarafından geliştirilmiş olup Siemens Finlandiya, Siemens Belçika ve Siemens Polonya’da kullanılmaktadır. Bu yüksek lisans tezinde stratejik planlama, kullanıcı algılaması, kullanıcı memnuniyeti ve Dinamik Stratejik Planlama Sistemi için ülkelerin karşılaştırılmasına derinlemesine odaklanılmıştır. Örnek olay incelemesinde farklı ülkelerdeki dört farklı Siemens şirketi kullanıcı algılamasıyla ilgili olarak analiz edilmiştir. Bir anket hazırlanarak 874 kullanıcıdan 140 cevap toplanmıştır. Ülkelerin aracın özelliklerinin kullanımı, aracın özelliklerinden memnuniyet seviyesi, genel memnuniyet seviyeleri karşılaştırılmıştır. Bunun dışında memnuniyet elemanlarının anlaşılması için regresyon analizi yapılmıştır. Memnuniyet seviyelerindeki benzerlikler ve farklılıklara göre her ülke kendisiyle benzer memnuniyet seviyesinde olan ülkelerle gruplanmıştır. Diğer taraftan ülkelerin benzer memnuniyet şablonundan dolayı ülkeler genellikle aynı ülkelerle gruplanmıştır. Mesela Siemens Türkiye’deki ve Siemens Polonya’daki kullanıcılar genellikle daha pozitif taraftadır. Diğer taraftan Siemens Belçika ve Siemens Finlandiya’daki kullanıcılar genellikle ya tarafsız ya da negatif taraftadır. Bunu dışında Siemens Türkiye’deki kullanıcılar tüm araç özellikleri açısından en memnun ve Siemens Belçika’daki kullanıcılar ise en az memnun olanlardır. Genel memnuniyet regresyon analizinda 16 kriter arasından toplam memnuniyet seviyesini etkileyen ve R2 = 0.82 ile açıklayan altı kriter (kabul etme, gereklilik, etkinlik, kullanım kolaylığı, yerel stratejik planlama bölümünün cevap verme hızı ve kukla değişkenlerden Siemens Polonya) bulundu. Kabullenme regresyon analizinda 16 kriter arasından toplam memnuniyet seviyesini etkileyen ve R2 = 0.73 ile açıklayan üç kriter (etkinlik, işle uyum ve performans) bulundu.
Sustained competitive advantages require continuous improvement for a company to maintain its strength or weakness in the marketplace. Strategic planning plays a crucial role for a competitive future. The strategic planning tools create significant opportunities to increase the effectiveness of the strategic planning process. The strategic planning tools help companies to better utilize the bottom-up strategy initiatives. It is also possible to raise the level of understanding of top managers, which is essential in the top-down or bottom-up Dynamic Strategic Planning Process. Dynamic Strategic Planning System which closes the gap in the strategic planning tools market has been developed by Siemens Turkey and is used by Siemens Finland, Siemens Belgium and Siemens Poland. This master thesis focuses deeply on strategic planning, user perception, satisfaction and cross-country user comparisons of Dynamic Strategic Planning System. In the case study, four different Siemens companies which are located in different counties were analyzed with regards to user perception for Dynamic Strategic Planning System. A questionnaire was prepared and distributed to 874 users and 140 responses were collected. The usage of tool features, satisfaction level of features, satisfaction level of attributes and general satisfaction levels among countries are compared. Additionally, a regression analysis is done to understand important satisfaction elements. According to differences and similarities in satisfaction levels, every country is grouped with others which have similar satisfaction level. On the other hand, countries are generally in the same group for different comparison attributes with the same countries because of similar satisfaction pattern. For instance, users in Siemens Turkey and Siemens Poland are generally at the more positive side. On the other hand, users in Siemens Belgium and Siemens Finland are generally on neutral or negative side in the questionnaire. Additionally, the users in Turkey are the most satisfied ones for all features and the users in Siemens Belgium are generally less satisfied with respect to satisfaction elements. In the regression analysis of general satisfaction, six criteria that affect the general satisfaction level such as acceptance, necessity, effectiveness, user friendliness, response speed of local strategic planning department, Siemens Poland are founded with R2 = 0.82 among 16 criteria. In the regression analysis of acceptance, three criteria that affect the general satisfaction level such as effectiveness, business alignment and performance are founded with R2 = 0.73 among 15 criteria.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Karar Destek Sistemleri, Stratejik Planlama, Kullanıcı Memnuniyeti, Karşılaştırma., Decision Support Systems, Strategic Planning, Information Systems, User Satisfaction, Comparison
Alıntı