Amorf Merromanyetik Tellerde Mıknatıslanma Süreçleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-14
Yazarlar
Erdoğan, Muzaffer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çifte kararlılık için sınır uzunluğu aşan (10cm) amorf tellerde manyetik histeresis döngülerinin, tele uygulanan yerel alan ve mekanik ezmeler ile kontrol edilebildiği gösterilmiştir. Ortasından ezilmiş bir telin ölçülen DC manyetik histeresis döngüsünün, sınır uzunluğun altındaki tellerde olduğu gibi, her iki yönde de orta kısımda görülen basamaklı bir gevşemenin ayırdığı iki Barkhausen sıçramasından oluştuğu görülmüştür. Bu davranışın kökeninde telin ezilen kısımlarında manyeto elastik etkileşmelerden dolayı telin uçlarındakilere ek olarak bir pinning merkezi oluştuğu, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetim ile gösterilmiştir. Böylece ezilen tel, birbirine bitişik, eş eksenli, sınır uzunluğun altında, ve birbiri ile etkileşen iki telden oluşmuş gibi davranmaktadır. Telin bir bütün olarak ters mıknatıslanmasında uçlarda ve merkezinde gerçekleşen manyetik bölge parçalanması başat bir rol oynamıştır. Bu modele dayanarak hesaplanan histeresis döngüleri deneysel döngülerle uyum göstermiştir.
In this Study, we have shown that the histeresis loops of amorphous ferromagnetic wires longer than the critical length for bistable behavior (7cm), can be controlleb by locally applied deformations and magnetic fields. The magnetic hysteresis of amorphous ferromagnetic wires pressed at the middle are found to have two Barkhausen jumps separated by a staircase relaxation in the both direction, as seen in the wires below the critical length. We have shown that this behavior is due to the formation of pinning sites resulting from the magnetoelastic interactions in the deformed parts in addition to those at the wire ends. The wire behaves like two concentric interacting wires shorter than the critical length. In the remagnetisation of the wire, the nucleation mechanism at the ends and at the deformed parts of the wire plays a dominant role. The hysteresis loops calculated according to this model are in agreement with the experiments.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Amorf tel, deformasyon, histeresis, ferromanyetik, Amorphous wire, deformation, hysteresis, ferromagnetic
Alıntı