Yeniköy Ağaçlı Civarındaki Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turnacıgil, Ayda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizde çıkarılan doğal kaynaklardan kullanım alanı açısından en zengin hammadde kömürdür. Kömür işletmeciliği, ekonomik açıdan yarar sağlayan bir faaliyet olmasına rağmen, üretimi sonrasında doğal yapıda ciddi bozulmalara neden olmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul’un önemli bir linyit kömür ocağı alanı olan Yeniköy açık Maden Sahalarının üretimi tamamlandıktan sonra çevreye verdiği zararlar ve bunların onarım tekniklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için alanın mühendislik jeolojisi, çevre jeolojisi, hidrojeoloji ve jeomekanik değerlendirmeleri yapılmış, açık ocakların oluşturduğu şev duraylılık parametreleri hesaplanmıştır. Zeminin fiziksel özellikleri ile sınıflandırılması, liotolojik özellikleri ve taşıma gücü, oturma boyutlarına ışık tutması maksadıyla birim hacim ağırlığı, özgül ağırlığı, rölatif sıklığı, serbest basınç ve konsolidasyonsuz drenajsız üç eksenli basınç dayanımları laboratuvar deneyleri ile tespit edilmiştir. Zemin dayanım parametrelerinin belirlenebilmesi için arazi deneyi olan Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yapılmıştır. Ayrıca alanda meydana gelmiş ya da gelebilecek heyelanların nedenleri, ortaya çıkabilecek hasarlar alanın yerleşilebilirlik ve yeniden düzenleme çalışmalarında değerlendirilmiştir. Açık maden ocaklarının işletilmesi sona erdikten sonra çevreye yeniden kazandırılabilmesi amacıyla daha önce dünyada ve ülkemizde yapılan rehabilitasyon çalışmaları literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda, Yeniköy Açık Maden Sahalarının rehabilitasyonu için çevre koşulları da göz önüne alınarak en uygun yeniden düzenleme, iyileştirme ve onarım teknikleri önerilmiştir.
In terms of usage coal is one of the most productive raw materials in Turkey. Despite the benefits of coal mining to our economy after manufacturing it causes serious spoilages in natural morphology. In that work it is intended to determine bad effects of Yeniköy open mine pits to the environment which is one of the important lignite coal mining pit in Istanbul. And reparation technical about these effects has been determined. For that reason the area’s engineering of geology, geology of environment, hydrogeology and geomechanic is considered and open mine pits which causes parameters of slope sensitiveness has been counted up. Resistance experiments were made with undisturbed samples which are taken in drillings in the field. These experiments are undrained shear strength and consolidation experiments. Standard Penetration Test (SPT) has been done to determine parameters of ground resistance. Also the causes of the landslides that have been occurred on the area and the damages that they caused or which may cause have been evaluated in terms of the area’s reconstruction and inhabitancy studies. Rehabilitation programs in turkey and in the world that were implemented in purpose of recycling the open mine fields after they were closed was examined through literature scanning. Considering these studies, rearrangement, repair and restoration techniques were suggested for Yenikoy open mine fields taking into consideration also the environmental issues.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Açık ocak madenciliği, rehabilitasyon, heyelan, çevre jeolojisi, mühendislik jeolojisi, Open field mining, Rehabilitation, Landslide, Environmental geology, Geology engineering.
Alıntı