Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim Gereksinimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Erol, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzün rekabet koşullarında, Toplam Kalite Yönetimi kavramı, üzerinde çokça durulmaya başlanan bir konu olmuştur. 19 YY1da yeni yeni konuşulmaya başlanan kalite kavramı, 20. YYda ürün ve hizmet üreten tüm işletmelerinde gerçek önemini kazanmıştır. Kalite kavramı, zaman içinde farklı bakış açılarıyla ele alınmış ve kalite kontrol, toplam kalite kontrol, kalite güvence ve standartlaşma olarak karşımıza çıkmış ve günümüzde Toplam Kalite Yönetimi olarak en geniş boyutta kullanılır olmuştur. Toplam Kalite Yönetimi, kalsik yönetim tarzına göre pek çok üstünlüğe sahip bir yaklaşım olup, bir işletmenin tüm birimlerini, tüm çalışanları, müşterileri, tedarikçi ve satıcıları kapsayan bir sistemdir. Toplam Kalite Yönetimi, sürekli iyileşme, tam katılım, üst yönetimin liderliği, sürekli eğitim, iç ve dış müşterilerin tatmini gibi temellere dayanan bir yöntemdir. Bir işletmenin, Toplam Kalite Yönetimine geçmesi, üst yönetimin liderliğinde, iyi bir planlamayla, konusunda iyi eğitilmiş kalite gruplarıyla ve tüm çalışanların bu konuyu desteklemeleriyle gerçekleşir. Toplam Kalite Yönetimini uygulayan işletmelerde, ürün ve hizmet kalitesinde iyileşme, müşteri tatminin artması, karlılık, verimlilik ve çalışanların tatmini gibi sonuçlar elde edilecektir.Toplam Kalite Yönetiminin doğal bir sonucu da, tüm işletme bazında ulaşılan kalite seviyesi ve ürün ve hizmetin kalite standartlarına uygunluğunun belgelenmesidir. Bu aşamada, kurulmuş olan kalite güvence sisteminin, dünya ölçülerindeki standartlara göre değerlendirilmesi ve kalitenin belgelendirilmesi de gündeme gelmektedir. Toplam Kalite Yönetimi, insan odaklı bir yaklaşım olduğundan, insana yatarım da maksimum seviyede olmalıdır. İnsana yapılacak olan yatırım ise, eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm çalışanlar bazında katılımın sağlanması, çalışanlara gerek yaptıkları işlerle ilgili olarak; gerekse istenen performans seviyesine ulaşmalarını sağlayacak ve beceri kazandıracak konularda eğitilmeleri gereklidir.Toplam Kalite Yönetimine geçişin planlandığı, uygulamanın başladığı tüm aşamalarda tüm çalışanlar bazında, sistematik eğitim programlarının yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve eğitim konusuna süreklilik kazandırılması, sistemin başarısında önemli rol oynayacaktır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Toplam kalite yönetimi, Total quality management
Alıntı