Çağdaş Ürün Tasarımında Zanaat: Türkiye Bağlamında Bir Çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-08-28
Yazarlar
Kocabağ, Güneş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada çağdaş ürün tasarımı içerisinde zanaat kavramının konumu üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışma zanaatın sanat, endüstri, teknoloji ve tasarımla ilişkileri ve Türkiye’de zanaat ve ürün tasarımının gelişimleri üzerine bir kaynak taramasını temel almış; bu temeli Türkiye’de ürün tasarımı alanında çalışan veya bu alanda akademik olarak yetkin kişilerle yapılan röportajlarla desteklemiştir. Yapılan bu nitel araştırma sonucunda, katılımcıların vurguladıkları konular temel alınarak, zanaatın kavramının tasarım içerisindeki açılımları belirli kavramsal kategoriler altında, bir kavramsal harita şeklimde görselleştirilmiştir. Elde edilen bu tablo daha sonra önceki kaynak taraması bölümünden elde edilen sonuçlar da göz önünde bulundurularak tartışılmıştır. Bu çalışmada zanaat kavramı el üretimini temel alan bir tanımla sınırlandırılmamış, farklı devirlerin farklı koşullarına uyum sağlayan değişken bir kavram olarak ele alınmıştır.
In this study a research has been carried out on the position of craft in contemporary product design. The study starts with a literature review on the relations of craft with art, industry, technology and design, and the development of craft and product design in Turkey. This review forms a base to be supported by interviews carried out with people working in the field of product design or people who are academically informed in this field in Turkey. As a result of this qualitative research, basing the argument on subjects emphasized by the interviewees, the discussions around craft in the context of product design has been visualized as a concept map under certain categories. The categories within this map has then been discussed also taking into account the previous literature search. Craft in this study has not been limited to a narrow definition based on hand production, but as a dynamic concept which adapts to changing conditions of each era.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tasarım, zanaat, sanat, endüstri, teknoloji, nitel araştırma, kavramsal harita, Design, craft, art, industry, technology, qualitative research, concept map
Alıntı