Arttırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kültürel Miras Alanlarında Kullanımı; Yenikapı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-12-25
Yazarlar
Özgan, Sibel Yasemin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Modern teknolojideki gelişmeler, insan gündelik yaşam pratiklerini değiştirmiştir. Bu gelişmelerin en önemlilerinden birisi sanal bilgiler ile harmanlanmış gerçekliğin kısa tanımı olan, arttırılmış gerçeklik (AG) olmuştur. AG teknolojileri gerçekliğin sanal verilerle kuşatılmasına neden olmuştur. Özellikle akıllı cihazlar olarak nitelendirilen ve birçok teknolojinin entegre halde sunulduğu araçların yaygın kullanımları, reel sahneleri bilgisayarla üretilen bilgilerle çevrelemiştir. Arttırılmış Gerçeklik teknolojilerindeki sürekli gelişmeler, fiziksel mekâna, sürekli devinim ve değişim içerisindeki bilgi kümelerinden oluşan ek bir katman getirmiştir. Bunun sonucu olarak da, kolektif sanal bilgilerin tasarım süreci, yeni bir mimari problem olarak ortaya çıkmıştır. Mekân artık etrafını sarmalayan sanal verilerle bütünleşmiş olmalıdır ve tasarım anlayışı, onu arttırılmış mekân olarak tanımlayan yeni durumuna yenilikçi bir yaklaşım sunmalıdır. Bu yüzden de tasarımcılar yalnızca fiziksel mekânın tanımlanması sürecinde değil, aynı zamanda bilgi akışının düzenlenmesi sürecinde de yer almalıdır. Bu çalışmanın amacı, kültürel miras alanlarını bu yeni anlayış çerçevesinde değerlendirmek ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile bu alanların nasıl yeniden tanımlanabileceğini irdelemektir. İstanbul – Yenikapı kentsel alanı ölçeğinde bu kuramsal veriler irdelenmiş ve Yenikapı’nın AG teknolojileriyle yeniden nasıl tanımlanabileceği ve arttırılmış bir mekan olarak yeniden nasıl kurgulanabileceği soruları üzerinde durulmuştur. Bu anlamda, Yenikapı’daki AG kullanımlarının amacı, kültürel miras alanının keşfedilmesi için bir araç geliştirmek ve beş duyu ile etkileşim içerisinde olan bilgi ağını düzenlemektir. Bu çalışma, bütün bu teorik ve kuramsal altyapının ışığında, kültürel miras alanıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan Yenikapı ziyaretçileri için bir mobil oyun uygulama ara yüzü sunmaktadır.
Contemporary advances and innovation in technology have altered human everyday practices. One of the most significant of these has been augmented reality (AR), which is the brief definition of reality blended by virtual information. The tempting developments in AR technology have added another layer of rapidly changing information to the actual space. As the virtual information is continuously increasing, it has become the new dimension of the physical space rather than just a separate layer. Thus, the design process of the collective virtual knowledge has revealed as a new architectural task. As the space is re-defined through new virtual layers and becomes multi-dimensional, new architectural approaches have come into view. The space should be immersive and present an innovative approach to the augmented space. Hence, designers are required to participate not only in the physical design process, but also in the design of information flow. This study intends to examine how cultural heritage sites could be redefined with technical possibilities and moreover with augmented reality applications and systems. Investigations on the level of Yenikapı Urban Area are derived by the help of newest technologies, effective on the re-generation of augmented spaces. In this sense, the purpose of AR usage in Yenikapı is to build up a medium for cultural heritage exploration and to provide interaction via the 5 senses with this information space. To this end, this thesis presents a mobile game application interface, which works as a medium for Yenikapı visitors seeking for more knowledge about the area.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
arttırılmış gerçeklik, arttırılmış mekan, kentsel mekan, sanal mekan, sanal kent, sanal gerçeklik, sanal kültür, dijital kültür, arkeolojik miras, sanal kültürel miras, augmented reality, augmented space, virtual space, virtual city, virtual reality, virtual culture, digital culture, archaeological heritage, virtual heritage
Alıntı