Beylerbeyi Sarayı İç Mekan Dekorasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tözün, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin bir ürünü olan Beylerbeyi Sarayı üzerinde, günümüze dek fazla araştırma yapılmamıştır. Dönemin mimarisine uygun olarak Eklektik özellikler taşıyan yapının iç mekanları da oldukça farklı öğeler içermektedir. Mekanların araştırmalarına bilimsel nitelik katmak amacıyla 19. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen değişimler ile bunların Osmanlı İmparatorluğu’na olan etkileri incelenmiştir. Ayrıca 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin tarihsel perspektifi ele alınmış; özellikle Osmanlı mimarisini etkileyen üsluplara yer verilerek, Beylerbeyi Sarayı’nın yapıldığı zamanki mimari ortam anlaşılmaya çalışılmıştır. Beylerbeyi Sarayı iç mekanlarının incelendiği bu çalışmada, temel olarak gözleme dayalı analiz yöntemi kullanılmıştır. Buna ilaveten saray görevlilerinin bilgi ve tecrübeleri ile akademik kaynak araştırmalarının da büyük ölçüde yararı olmuştur. İç mekanlar tek tek incelenip üslupları belirlenmiş; sonuç kısmında sarayda görülen genel mimari üsluplar ile yapılan saptamalar anlatılmış ve bu sonuçlardan yola çıkarak iç mekanlar ve mobilyalar ile ilgili bir öneri geliştirilmiştir.
There has not been many academic research on Beylerbeyi Palace which is an important result of 19th century Ottoman architecture. The interior decoration of the palace contains different decorative elements as well as its Eclectic exterior features which was influenced by the styles of its period. In order to conduct an objective and scientific study, the sociocultural changes in Europe in the 19th century and its effects to Ottoman Empire were carefully studied. In the meantime, by considering historical perspective of the Ottoman architecture as well as architectural styles which were influential both for the Ottoman architecture; the architectural atmosphere of that period was tried to be understood. In this study, in principle, the analysis method which mainly depends on observation is used. In addition to this method, academic research and information gathered from the experienced palace staff were very useful to the study. After the analysis of the interior spaces one by one, their styles were defined. In the conclusion part the general style of Beylerbeyi Palace interiors was discussed and based on these results, a proposal for the interiors and the authentic furniture was established.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Alıntı