SNMP versiyonları ve gelişmeler

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2003
Yazarlar
Sarımollaoğlu, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
İnternet Standart Yönetim Sistemi dört temel bileşenden oluşur: yönetilen düğümler, en az bir yönetici, yönetim bilgisi ve yönetim protokolü. Yalm Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP), yönetim bilgisinin SNMP birimleri arasındaki karşılıklı alışverişi için bir protokol tanımlar. SNMP, ağ yönetiminin karmaşıklığını ve destek için gereken kaynak miktarını azaltmak üzere geliştirilmiştir. İlk yayımlandığı 1988'den bu yana, SNMP, TCP/IP tabanlı ağlar için en yaygın kullanılan ağ yönetim aracı haline gelmiştir. Fiilen, tüm ağ tabanlı malzeme tedarikçileri SNMP desteği sağlamaktadır. Zamanla sistem SNMPvl'den SNMPv2 ve SNMPv3'e doğru gelişirken, mimari bileşenlerin tanımlan daha zenginleşmiş ve daha açık şekilde belirtilmiş ancak temel mimari değişmemiştir. İnternet Standart Yönetim Sistemi belirtimleri modüler bir yapıdadır. Bu sistem, sadece veri iletimi için bir protokol olmayıp, bir veri tanımlama dili (SMI), yönetim bilgisi tanımlan (MIB), bir protokol belirtimi, güvenlik ve yönetim bileşenlerini de kapsamaktadır. Bu çalışmada, SMI, MIB'ler ve SNMP versiyonlan detaylı olarak incelenmiştir. Diğer yönetim yapılanyla karşılaştınldıktan sonra, SNMP'nin avantaj ve dezavantajlan üzerinde durulmuştur. Protokol işleyişini göstermek üzere, ajanda tutulan yönetim bilgilerini alabilen bir uygulama programı yazılmıştır.
Internet Standard Management Framework contains four basic components; managed nodes, at least one manager, management information, and a management protocol. Simple Network Management Protocol (SNMP) defines a protocol for the exchange of management information between the entities. SNMP was developed to reduce the complexity of network management and minimize the amount of resources required to support it. Since its first publication in 1988, SNMP has become the most widely used network management tool for TCP/IP-based networks. Virtually all vendors of network-based equipment provide SNMP. Over time, as the Framework has evolved from SNMPvl, through SNMPv2, to SNMPv3, the definitions of each of these architectural components have become richer and more clearly defined, but the fundamental architecture has remained consistent. The specifications of the Internet Standard Management Framework are based on a modular architecture. This framework is more than just a protocol for moving data. It consists of a data definition language (SMI), definitions of management information (MH3), a protocol definition, and security and administration. In this study, SMI, MIBs and SNMP versions were examined in detail. After comparing it with other management structures, the advantages and disadvantages of SNMP were emphasized. In order to show the protocol operation, a computer program that gets the MIB values from an agent was written.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Anahtar kelimeler
Basit ağ yönetim anlaşmaları (Bilgisayar ağı anlaşması), Simple Network Management Protocol (Computer network protocol)
Alıntı