Pencere Sistemlerinin Isıl Performansının Eleman Ve Bina Düzeyinde Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yurttakal, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Teknolojik gelişmelere paralel olarak yaygınlaşan tüm cephe sistemine hakim pencere sistemleri bina enerji performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Enerji kaynaklarının tükenmesi konusunun baş göstermesiyle sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönlenme gündeme gelmiş ve enerji tüketimi konusunda en büyük paya sahip olan binalarda enerji etkin tasarım anlayışı önem kazanmıştır ve gelişmeler bağlamında pencere sistemlerinden beklenen performans gereksinimleri çeşitlenmiştir. Bu gereksinimler dikkate alınarak yüksek performanslı pencere sistemi teknolojisi geliştirilmektedir. Pencere sistemlerinin ısıl performansını artırmak için renkli, yansıtıcı, düşük yayınımlı (Low-E) camlar, ara boşluğun ısı iletkenlik değeri düşük argon, krypton gibi gazlarla doldurulduğu çok katmanlı yalıtımlı cam üniteleri oluşturulmaktadır. Bu çalışmada pencere sistemlerinin ısıl performansı iki aşamalı olarak ele alınmış; ilk aşamada pencere sistemlerinin karşılaştırmalı olarak eleman düzeyinde değerlendirilmiş ve ikinci aşamada ise iklim ve bina özellikleri de değerlendirme sürecine katılarak bina düzeyinde değerlendirilme yapılmıştır. Bina düzeyinde değerlendirmede soğutma yüklerinin ön plana çıktığı, saydamlık oranı yüksek cephe sistemi kullanımı yaygınlaşmış ofis bina örneği ele alınmıştır. Eleman düzeyinde ve bina düzeyinde yapılan değerlendirmeler sonucunda enerji etkin bina tasarımında pencere sistemi seçiminin önemi ve enerji etkin pencere sistemi seçimi hakkında öneriler sıralanmıştır.
Window systems, which are the dominant feature of buildings due to the technological improvement, have big impacts on energy performance of buildings. While descent of energy demands has been informed, the importance of the sustainable energy demands has become a current issue and energy efficient design concept has become into prominence because the building has a big portion on energy consumption. Related these issues, ‘High Performance Window System Technology’ has been improved. On the purpose of improving the energy performance of window systems, by using tinted, reflective and low emissivity coated (Low-E) glasses and filling the space with low thermal conductive gasses like argon and krypton, multi layered ‘insulating glazing units’(IGU) has been developed. On this study, thermal performance of window system is discuss on two level; first level, evaluation of the thermal performance of window system on element level by making comparison between window systems, and second level, evaluation of the thermal performance of window system on element level including climatical and building properties. For the evaluation on the building level, a commercial building is used as a case study since commercial buildings having a completely glazed curtain wall have become widespread and cooling load has become a matter on the building annual energy consumption. According to the evaluation on element level and building level, importance of the window system selection on energy efficient building design is mentioned and general advices on energy efficient window systems are expressed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
enerji etkin pencere sistemi, pencere sistemi seçimi, pencere sistemlerinin ısıl performansı, energy efficient window system, window system selection, thermal performance of window systems
Alıntı