Bilgi Sistemlerinin Çözümlenmesi (jeodezik Bilgi Sistemi)

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çağlar, Yalkın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, jeodezik verilerin organizasyonu için yapılması gerekenler incelenmiştir. Bu bağlamda, Jeodezik Bilgi Sisteminin (JBS) çözümlenmesinde yapılan anketlerle oluşan Veri Akış Çizgeleri (VAÇ) örneklenmiştir. Bunlar yardımıyla yüksek – seviye bir veri modeli olan Varlık – İlişki (Vİ) çizgeleri oluşturulmuştur. Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) olarak MS Access 2000 yazılımının seçiminden sonra, veri modeli – tablo dönüşümü yapılmış ve fiziksel veri tabanı kurulmuştur. Bu tablolar gereksinim çözümlemelerine göre indekslenerek sanal verilerle doldurulmuştur. Son adım olarak da bu veri tabanları ile kullanıcılar arasında iletişim kuracak olan arayüzleri içeren bir yazılım hazırlanmıştır.
In this study, tasks to accomplish the task of organizing the geodetic data are held. Hence, data flow diagrams derived from interviews and used in analyzing Geodetic Information System (GdetIS) are exemplified. By means of them Entity – Relation (ER) diagrams (a high – level data model) are derived. After choosing MS Access 2000 as DataBase Management System (DBMS), ER to Relational Schema mapping is carried out to construct the physical database. According to results of the requirement analysis these tables are indexed and loaded by virtual data. As a last step a software with interfaces to link the database and the users is prepared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Jeodezik Bilgi Sistemi, Veri Modeli, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Veri Akış Çizgeleri, Varlık – İlişki Çizgeleri, Geodetic Database System, Data Model, Database Management System, Data Flow Diagrams, Entity – Relationship Diagrams
Alıntı