Planlama Sistemlerinde Esneklik Kavramı: Türkiye Üzerine Bir Analiz

dc.contributor.advisor Türk, Şevkiye Şence tr_TR
dc.contributor.author Özkan, Hatice Aysun tr_TR
dc.contributor.authorID 436659 tr_TR
dc.contributor.department Şehir Planlama tr_TR
dc.contributor.department Urban Planning en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-07-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-09T12:16:39Z
dc.date.available 2015-06-09T12:16:39Z
dc.date.issued 2012-11-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada öncelikle gelişmiş Avrupa ülkelerinin planlama sistemleri incelenmiştir. Ülkelerin sosyo- ekonomik, politik, kültürel ve yasal mevzuatlarına göre şekillenen planlama sistemleri temelde plan bazlı ve proje bazlı olmak üzere ikiye ayrılırken, bu durum planlamanın ve planın esnekliğini de etkilemektedir. Kurallı ve hiyerarşik düzen yapısıyla plan bazlı sistemler katı olarak görülürken, alana özgü karar alma mekanizmaları ve takdir yetkisini kullanan proje bazlı planlama sistemleri esnek olarak görülmektedir. Öte yandan tüm planlama sistemlerinde, arazi geliştirme sürecinde özel sektör ve kamu kesimi arasında planlama anlaşmaları yapılarak, özel sektörün kamudan edindiği imar ve yapılaşma izinlerine ve proje üretiminde elde ettiği kâra karşılık kamu yatırımı yapması beklenmektedir. Böylece planlama çıktıları olarak konut, altyapı ve mekansal kalitenin planlama alanı bütününde bir denge içinde, verimli şekilde sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmada öncelikle planlama literatüründe esneklik kavramının ne olduğu açıklanarak söz konusu ülkelerde süregelen planlama sistemlerinin özellikleri bu kavram bazında değerlendirilmiştir. Sonrasında Türkiye´de halihazırda görülen planlama sistemi; plan yapım süreci, planlamada yetki, hiyerarşi ve uygulama süreci bakımından incelenmiş ve Türk planlama sisteminin esnek olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma sonucunda Türk plan sisteminde esneklik yaratan unsurlar belirlenmiş, özellikle yerel fiziki planlarda plan notlarının kullanımı ve avan proje uygulamaları ile plana ileri derecede esneklik kazandırıldığı saptanmıştır. Bunun yanında, dış ülke örneklerinden farklı olarak, esnekliğin planlama anlaşmaları yapılmadan sağlandığı, kontrolsüzce ve kamusal katkı beklenmeksizin verilen bir imtiyaza dönüştüğü görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, firstly planning systems of developed European countries has been examined. While planning systems which can take a shape depending on social, economic, political, cultural and legal statue of countries branch as plan-led or roject –led, this situation also affects the flexibility of planning and plans. Whereas plan- led systmes are seen as strict because of their hierarchical and rigid nature, project- led systems are seen flexible because they use site specific decision making mecanisms and discretionary power. On the other hand, in all plannig systems in the process of land development, private developer is expected to make some public investments in return for the development and building permissions gaining from planning authorities and the profit made by project implementation by doing planning agreements. Thereby, it is aimed to provide planning gains like housing, infrastructure and sptial quality in planning area in the balanced and efficient way. In the study, primarily by explaninig what the flexibility is for planning literature, features of ongonig planning systems of subjected countiries have been evaluated on the basis of flexibility. Then, the current planning system of Turkey is searched according to plan making process, authorization, hierarchy and the process of implemantation and answer of the question whether Turkish planning system is flexible or not is searched. At he end of this study, factors creating flexibility in Turkish planning system has been specified especially it has been detected that by using plan notes in local physical plans and preliminary project applications, an advanced flexibility is brought for plans. Besides, as distinct from the examples of foreign countries, it is seen that flexibility is provided without signing planning agreements and it has transformed a kind of privilege given frantically and without waiting any public gain. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4553
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject esneklik tr_TR
dc.subject planlama sistemi tr_TR
dc.subject katılık tr_TR
dc.subject kesinlik tr_TR
dc.subject plan bazlı sistem tr_TR
dc.subject proje bazlı sistem tr_TR
dc.subject plan notu tr_TR
dc.subject arazi geliştirme süreci tr_TR
dc.subject planlama anlaşması tr_TR
dc.subject flexibility en_US
dc.subject planning system en_US
dc.subject rigidity en_US
dc.subject certainty en_US
dc.subject plan-led system en_US
dc.subject projec- led system en_US
dc.subject plan note en_US
dc.subject land development process en_US
dc.subject planning agreement en_US
dc.title Planlama Sistemlerinde Esneklik Kavramı: Türkiye Üzerine Bir Analiz tr_TR
dc.title.alternative The Concept Of Flexibility In Planning Systems: An Analysis Of Turkey en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12856.pdf
Boyut:
4.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama