1/25000 Ölçekli Sayısal Harita Üretiminde Kullanılan Fotogrametrik Vektör Veriler İçin Uygun Veri Tabanı Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-08-19
Yazarlar
Güngör, Birol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada örnek bir sınıf detayları kullanılarak 1:25000 ölçekli fotogrametrik vektör veri modelinin güncellenmesi ve bir coğrafi veri tabanı tasarımı yapılmıştır. Analiz çalışmaları kapsamında; mevcut detaylar yeniden sınıflandırılmış, detayların öznitelikleri ve öznitelik değer kümeleri tespit edilmiş ve verilerin format dönüşümünde kullanılacak dönüşüm tabloları hazırlanmıştır. Son olarak da yeni veri modelinin dünyadaki diğer veri modelleri ile karşılaştırılması maksadıyla bir çalışma yapılmıştır. Tasarım safhasında; detay, öznitelik ve öznitelik değer kümelerinin isimleri ISO 19110 standardına uygun hale getirilmiş, UML sınıf diyagramları oluşturulmuş, veri tabanının koordinat sistemi, datumu ve kapsama alanı belirlenmiş, kişisel veri tabanında oluşturularak onaylanan boş veri tabanı Oracle 10g ortamına aktarılmış, ISO 19110 standardına uygun bir Veri Sözlüğü hazırlanmış ve detaylar arasındaki topolojik kurallar belirlenmiştir. Gerçekleştirme safhasında; gerekli format ve projeksiyon dönüşüm programları hazırlanmış, tasarım safhasında belirlenen topolojik kurallar ve detaylar arasındaki ilişkiler gerekli kodlar yazılarak modellendirilmiş ve veri tabanına aktarılmıştır. Sonuç olarak; 1:25000 ölçekli standart topoğrafik harita üretiminde kullanılan fotogrametrik veriler için uygun veritabanının tasarlanması ve veri standartlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmanın INSPIRE girişimine uyum sürecinde gerçekleştirilen TUCBS çalışmalarına katkı sağlayacağı, çalışmanın ileride gerçekleştirilebilecek veritabanı güncelleştirmesi, veritabanı genelleştirmesi ve çok ölçekli veritabanı yönetimi çalışmalarına altlık teşkil edebileceği değerlendirilmektedir.
In this study; updating the 1:25000 scaled photogrammetric vector data model and analysis, designing and implementation of a geospatial database on “Transportation Class” features sample has been carried out. In analysis phase; the features in Transportation Class have been reclassified, attributes and coded value domains have been determined, look-up tables which would be used for format transformation have been prepared and a study to compare and integrate the new data model with similar models in the world has been implemented. In design phase; names of features, attributes and coded value domains have been arranged as compatible with ISO 19110 standard, UML class diagrams have been prepared, the coordinate system, datum and extents of the geodatabase have been determined, a data dictionary which is compatible with ISO 19110 standard has been prepared and topological rules that would be applied in geodatabase have been determined. In implementation phase; format and projection transformation programs have been prepared, topological rules and relations between features have been modeled by writing some codes. Consequently; it is assessed that this study may contribute to studies about constituting Turkish National Geospatial Information System in adaptation period to INSPIRE. This study also can give valuable support to geodatabase generalization and multi-scaled geodatabase management that is supposed to be dealt with in the near feature.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
1/25000 ölçek, Veri modeli, Veri tabanı, Tasarım, Veri sözlüğü, 1/25000 scale, Data Model, Geodatabase, Design, Data Dictionary
Alıntı