Coğrafi bilgi sistemlerinin askeri uygulamaları ve iç güvenlik harekatı kavramı

dc.contributor.advisor Altan,  M. Orhan tr_TR
dc.contributor.author Kopar, Atilla tr_TR
dc.contributor.authorID 100721 tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomatics Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-07-10T11:36:13Z
dc.date.available 2018-07-10T11:36:13Z
dc.date.issued 1999 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), askeri alanda, değişik amaçlarla birçok kez kullanıldı. Bu uygulamaları birbirinden ayıran temel özellik, destekledikleri askeri doktrindir. Dikkat çekici olan, bu güne kadar hep belli doktrinler için belli ihtiyaçları karşılayan, temelde birbirinden pek de farklı olmayan bilgi sistemlerinin kullanılmasıdır. Teknolojik gelişmelerin sunduğu yeni ürünler ve teknikler, askeri amaçlı CBS arasındaki değişiklikler olarak karşımıza çıkarlar. Ancak, günün değişen koşulları ile sadece teknolojinin gelişmediğini, doktrinlerinde farklılaştığı unutulmamalıdır. Clausewitz tarzı harp teorisi, 2nd Dünya Savaşı'ndan sonra değişmeye başlamıştır. Sosyal bir eylem olarak tanımlanan harp, devlet otoritesinin dışına çıkmaya başlamıştır, özgürlük savaşları, terörizm çatışmaları, soykırım, organize suçlar vb. bazı örneklerdir. 2nd Dünya Savaşı'ndan sonra silah tipleri ve stratejilerde değişime uğramaktadır. Modern silah sistemlerinin kullanılmadığı, düşük yoğunluklu çatışmalar öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekteki harplerin, sivillerle askerler, birinci hat ile geri bölge arasında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Aynı anlamda, gelecekteki harp senaryosu, akıllı bombaları, intihar komandolarını, büyük şehirlerdeki terör hareketlerini yani, İç Güvenlik Harekatı'nı içerecektir. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilgi Savaşı, uzun süredir bir çok Silahlı Kuvvet tarafından kullanılmaktadır. Yüksek teknolojinin yardımıyla, askeri olaylar hesaplanabilir, önceden belirlenebilir, simülasyon yoluyla kanıtlanabilir ve tüm safhalarıyla ortaya konup düzenlenebilir duruma gelmiştir. İç Güvenlik Harekatına Yönelik CBS (İGHYCBS), ilk anda fazla askeri bir terim gibi algılansa da, aslında askeri amaçlı CBS'nin bir türevinin adıdır. Söz konusu sistem, Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik şartlarının ortaya koyduğu ihtiyaçlar sonucunda vücuda gelmiştir. Dikkatinize sunulan bu tez, böyle bir sistemin hangi gerekçelerden yola çıkılarak meydana getirildiğini, tasarımından gerçekleştirilmesine kadar hangi aşamalardan geçtiğini, mantığını, işleyiş tarzını ve sonuç olarak hangi deneyimlerin kazanıldığını örneklerle açıklamaktadır. Şu ana kadar, ne Türkiye' de ne de uluslararası alanda, böyle bir bilgi sisteminin mevcut olmaması, konunun önemini vurgulamak açısından faydalıdır. Askeri amaçlarla kullanılan bir sistem olmasına karşın, CBS mantığıyla bakıldığında, çok yönlü bir analiz ve karar destek mekanizmasından başka bir fonksiyonunun olmadığı görülmektedir. vııı İGHYCBS, Şekil Ö.V de görüldüğü gibi başlıca iki bölümden oluşmaktadır: ; İC GÜVENLİK HAREKATINA YÖNELİK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ !..**s İÇ GÜVENLİK. İÇ GÜVENLİK - COĞRAFİ BİLGİ BİLGİ SİSTEMİ SİSTEMİ (İGCBS) ( ÎGBS) Şekil Ö.1 İGHYCBS'nin ana bölümleri Bu bileşenlerin ilki, iç Güvenlik Coğrafi Bilgi Sistemi (İGCBS)'dir. İGCBS, aşağıdaki detay sınıfları ve detaylardan oluşmaktadır. 1. Harekat Katmanları a. Birlikler b. Olaylar c. Operasyonlar d. Hava harekatı e. Sorumluluk sahaları f. Karakollar 2. İstihbarat Katmanları a. Konuşlar b. Telsizler c. Duyumlar d. Üs bölgeleri 3. Genel Katmanlar a. Raster harita b. Sayısal arazi modeli c. Göller d. Münhaniler e. Su kaynakları f. Ülke sınırlan IX g. İl sınırlan h. Yerleşim yerleri i. Demiryolları j. Karayolları k. Havaalanları I. Elektrik_Tlf_Boru Detay sınıflarına ait vektörel veriler, Arc/lnfo ortamında otomatik olarak yaratılan katmanlarda saklanmaktadır. Katmanlar, veri tabanına girilen konumsal bilgilerin ve özniteliklerin otomatik olarak değerlendirilmesi yoluyla yaratılmaktadır. Belli zaman aralıkları ve öznitelik sınırlamaları yardımıyla, güncelleme ve sorgulamalar yapılmaktadır. Detay sınıflarında bulunan, özniteliği farklı her detayı değişik bir sembol ile göstermek için bir sembol kütüphanesi yaratılmıştır. Arc/lnfo yazılımı ile Oracle veri tabanının ilişkili çalışması sonucu, veriler, eş zamanlı ve otomatik olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Her bir detaya ait vektörel verileri içeren katman, bir asetat gibi karakterize edilmiştir. Aynı anda, 1'den çok detayı üst üste görmek mümkündür. Bu yolla, aralarında korelasyon bulunan detaylar analiz edilebilmektedir. Veri tabanına girilen ve konum bilgilerini de içeren öznitelik verileri, başka bir sorgulama ortamına gerek kalmaksızın kullanıcıya sunulmaktadır. ikinci bileşen ise, Oracle veri tabanının klasik olarak sorgulanıp, belli raporların alındığı ve veri girişinin yapıldığı İç Güvenlik Bilgi Sistemi (İGBS)' dir. Veri tabanı olanakları ile öznitelikler arasında, istatistik analizler yapmak amacıyla ikinci bir ortama ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca, Windows uyumlu bir ortamda elde edilecek bu tür raporların yardımcı Windows yazılımları ile (Excel, Word, PowerPoint vb.) daha çekici bir şekilde sunulabileceği değerlendirilmiştir. Veri girişi, güncelleme, silme ve rapor almak için ayrı ayrı kullanıcı arayüzleri meydana getirilmiştir. Başlıca dört menü grubu kullanıcılara bu olanakları sağlamaktadır: 1. Giriş/Güncelleme a. Olay bilgileri b. Operasyon bilgileri c. Hava harekatı bilgileri d. Köy bilgileri e. Karakol bilgileri f. Telsiz hareketleri ve çevrimleri g. Duyumlar h. Konuş bilgileri i. Üs bölgeleri j. Terörist biyografileri 2. Sorgular a. Olay sorgulama b. Operasyon sorgulama c. Personel zayiat sorgulama d. Malzeme sorgulama e. Personel ve malzeme genel istatistiği f. Olaysız günleri bulma 3. Dökümler a. Olay raporları b. Personel raporları c. Malzeme raporları d. Operasyon raporları e. İl güvenlik bilgileri f. Duyum raporları g. Telsiz raporları 4. Kodlar a. Birlik kodlan b. Personel kodları c. Malzeme kodları d. il kodları e. Yer kodları f. Hava harekatı kodları g. Rapor adları h. Olay tipleri i. Duyum türleri Bu menüler yardımıyla, veritabanı doğrudan sorgulanabilmekte ve istenirse, pay yada çubuk grafiklerle veya matrisyel tablolarla analiz sonuçları sunulabilmektedir. XI Karşılaştırmalı analizler, zaman aralıkları, coğrafi bölgeler, idari bölümler vb. kriterler yardımıyla yukarıda sıralanan çıktı şekilleri ile kullanıcılara sunulmaktadır. İGBS, kişisel bilgisayar ortamında ve Oracle sunumcusuna bağlı olarak çalışmaktadır. İGCBS ise, Arc/lnfo yazılımı ile çalışma istasyonu ve UNIX ortamında, hem Oracle veri tabanına hem de raster harita sunumcusuna bağlı olarak hizmet vermektedir. İGBS' dekine benzer kullanıcı arayüzleri, Arcplot yazılım ortamında hazırlanmıştır. Klasik yöntemlerle yapıldığında, çok uzun zamana ve yoğun işgücüne mal olacak çizgisel ve yazılı analizler, yalnız birkaç dakika içinde İGHYCBS yardımıyla sonuçlanmaktadır. Yani, veri tabanında, bir seri yazılı veriden oluşan bir yığın, semboller yardımıyla göze hitabeden bir şekle getirilmektedir. Birçok kritere göre gerçekleştirilen sorgulamalar, uzman kullanıcıların deneyimi ve yorumuyla birleştirilmektedir. Sonuçta, stratejik seviyede kararların alınması, operatif unsurların çok uzaklardan sevk ve idaresi, dezavantajların tespiti artık mümkündür. Askeri bir harekatta, başarı için doğru kararların, doğru zamanda alınması ve süratle uygulanması gerekir. İGHYCBS yardımıyla operasyon alanının taktik resmini görmek olanaklı hale gelmiştir. Askeri anlamda arzulanan hedefe bu şekilde ulaşılmıştır. Uygulamadan doğacak yeni beklentiler ve görülen aksaklıklar giderilmek suretiyle İGHYCBS'nin mükemmelleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract  So far Geographic Information Systems (GIS) have been used many times on military issues with different purposes. Basic specification differentiated these applications from each other is military doctrine. It is significant that so far GIS were always used which were not basically different from each other and meeting definite requirements for definite doctrines. Differences encountered between military purposed GIS are new products and techniques provided by technological improvements. But, it shouldn't be forgotten that not only the technology has improved but also doctrines have become different via varying circumstances of daily life. War theories with Clausewitz style have begun to change after 2nd World War. Defined as a social act is war, has begun to exceed authority of government. Independence war, terrorist activities, genocide, organized crime etc. are some of the examples. Weapon types and strategies have also changed after 2nd World War. Low intensity wars which modern weapon systems are not used, have become important. It is foreseen that future wars are going to be occur between soldiers_ civilians and first line_ backfield. Meanwhile, future war scenario is going to be contain, smart bombs, suicide commando, terrorist activities in urban areas, briefly Internal Security Operation. Computer technology and information warfare is being used by many Armed Forces for a long time. Military occurrence have become organizable manner by means of high technology. They are also able to be predicted, proved via simulation, and determined stage by stage. Although, at first GIS for Internal Security Operation (GISISO) is sensed as a military term, in fact it is the name of a species of military purposed GIS. Quoted system is created as the result of requirements maintained by security conditions that Turkey's being in. By means of examples, this thesis presented to your attention is explaining which necessity has affected the creation, from design through physical realization which stages have completed, flowing style, logic of such a system and as result which experiments are gained. It is useful for emphasizing the importance of the issue, there is no such system regarding information systems neither in Turkey nor in the world so far. Although it is a system being used for military purposes, in the GIS point of view it is understood that the system hasn't a function but an analysis and decision support system. Xlll GISISO is composed of two basic components as seen on the Figure S.1: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR INTERNAL SECURITY OPERATION IMTFRNİAI ^F^IIRITY rEOTRAPHlC INTERNAL SECURITY INFOM^ÎON SYSTEM INFORMATION SYSTEM (ISGIS) * * Figure S.1 Basic components of GISISO First of them is Internal Security Geographic Information System (ISGIS). ISGIS is composed of feature classes and features below: 1. Operation Layers a. Troops b. Occurrence c. Operations d. Air strikes e. Dedicated fields f. Control Stations 2. Intelligence Layers a. Positions b. Radios c. Intelligence d. Temporary positions 3. General Layers a. Raster map b. Digital elevation model c. Lakes d. Contours e. Hydrography f. Country borders XIV g. Territory borders h. Settlements i. Railways j. Roads k. Runways I. Electric_Telephone_Pipe Lines Vector data belong to feature classes is being stored on layers which is created automatically in the Arc/Info environment. Layers are being created by means of automatic execution of the positional information and attributes. Updates and queries are being performed via attribute conditions and time period conditions. A symbol library is created in order to represent each typical feature which has different attributes from those existed in the feature classes. Real time data is being presented to the users automatically as the result of cooperative works of Arc/Info software and Oracle database. Layer which contains vector data belongs to each feature, characterized as a transparency. It is possible to visualize more than one feature at the same time. Thus, correlated features are able to be analyzed. Without any other query environment except existed, attribute data containing positional data stored in the database is being presented to the user. Second component is Internal Security Information System (ISIS) that the data entrance is maintained and reports are obtained by means of classical Oracle database query. Required is a second environment in order to perform statistical analysis between attributes by means of utilities of database. Separately, it is assumed that such reports created in a Windows compatible environment, are able to be presented more attractively via generic Windows software(Excel, Word, Power Point etc.). Respective user interfaces are created in order to obtain reports, making elimination, updates and data entrance. Basically, four menu groups are being provided this utility to the users: 1. Entrance/Update a. Occurrence information b. Operation information c. Air strikes information d. Village information e. Control station information f. Radio movements information g. Intelligence XV h. Positional information i. Temporary positions j. Biography of terrorists 2. Queries a. Occurrence query b. Operation query c. Query of exhausted personnel d. Equipment query e. General statistics of personnel and equipment f. Silent days 3. Reports a. Occurrence reports b. Personnel reports c. Equipment reports d. Operation reports e. Information of city security f. Intelligence reports g. Radio reports 4. Codes a. Troop codes b. Personnel codes c. Equipment codes d. City codes e. Definite place codes f. Air strikes codes g. Names of reports h. Occurrence types i. Intelligence types XVI By means of menus, results of analysis are able to be presented by means of matrix tables, either pie or bar graphics, and database is able to be queried directly. Presented to the users via output types listed above is comparative analysis, by means of criteria like time period, geographic regions, management sectors etc. ISIS serves in Personal Computer (PC) environment with PC Arc/View software and as connected to an Oracle database server. But, ISGIS serves in work station environment with Arc/Info software and UNIX operating system while as connected to both Oracle database server and the server of raster formatted maps. User interfaces similar to those in the ISIS are created in Arcplot software environment. In case, graphical and non graphical analyses are performed by classical methods, they may going to able be cost a very long time and intense work load, but via GISISO analyses are able to be finished in only couple of minutes. It means in the database, a heap, composed of a series of written data is become an attractive form for eye by means of symbols. Queries performed, according to many criteria are combined with implementation and experience of expert users. As the result, it is possible any more that diagnosing disadvantages, making decisions on the strategic level, managing and directing far away operative troops. In a military operation, right decisions should be made on time and performed quickly as well for success. It has become available that to see the tactical picture of the operation field by means of GISISO. Desired result is obtained by such a system as in military point of view. Works have been going on for making GISISO better by solving problems faced and meeting the new practical expectations of users.  en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/16263
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Askeri doktrinler tr_TR
dc.subject Coğrafi bilgi sistemleri tr_TR
dc.subject İç güvenlik tr_TR
dc.subject Military doctrines en_US
dc.subject Geographical information systems en_US
dc.subject Internal security en_US
dc.title Coğrafi bilgi sistemlerinin askeri uygulamaları ve iç güvenlik harekatı kavramı tr_TR
dc.title.alternative Military applications of geographic information systems and internal security operation approach en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
100721.pdf
Boyut:
21.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama