Almus Fay Zonu (afz) Nin Jeolojik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri Ve Sayısal Arazi Modeli (sam) Kullanılarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gürsoy, Önder
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Almus Fay Zonu (AFZ)’nin jeolojik özellikleri uzaktan algılama yöntemleri ve sayısal arazi modeli ile incelenmiş, AFZ’ nin aktif bir zon olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada Landsat TM ve Aster uydularından elde edilen veriler ve bölgeye ait 1\25 000 ölçekli topografik haritalar kullanılmıştır. Uzaktan algılama verileri UTM projeksiyon sistemine dönüştürülmüş ve eşyükselti eğrileri her 20 m. de bir sayısallaştırılan topoğrafik haritalara entegre edilmiştir. Uydu verilerine görüntü zenginleştirme yöntemi olarak ana bileşenler dönüşümü yapılmış ve orijinal görüntüye göre çok sayıda yeryüzü özelliği ayırt edilen ve bu özellikler keskin sınırlarla belirlenen daha detaylı yorumlanabilir görüntü elde edilmiştir. Bilineer enterpolasyon yöntemi kullanılarak hazırlanan Sayısal Arazi Modeline vektör-raster dönüşümü yapılarak en büyük yüksekli değeri 255 gri renk ve en küçük yükseklik değeri 0 gri renk değerine atanarak raster yapıda sayısal arazi modeli elde edilmiştir. Jeolojik değerlendirme için büyük yapıların bir arada görülebilme imkanını sağlayan udu görüntüsü ile çakıştırılmış SAM ile AFZ deki çizgisellikler saptanmıştır. İncelemede arazi çalışması da yapılarak fay ölçümlerinin kinematik analizleri değerlendirilmiştir. Sonuçta AFZ nin bir normal faylanma sistemi olduğu ve Turhal’ın güneyinden başlayarak Almus’a kadar uzandığı gözlenmiştir.
In this study, geological characteristics of the Almus Fault Zone (AFZ), which was splayed from the Northern Anatolian Fault Zone, have been analyzed by using the remote sensing methods and digital elevation data, and the activitiy of AFZ have been researched. For this purposes, Landsat TM and Aster satellites datas and topographic maps of 1\25 000 scale have been used. Remote sensing datas have been transformed to UTM projection system, and the contour lines of the maps were digitized every 20 meters interval. To the satellite datas, the image enhancement methot is applied by using principal components analysis, and result of this precise bounderies of a great number of land features were obtained compare to the original images. Using the bilineer interpolation method produced digital elevation model in the raster form was obtained by making vector-raster tranformation and attributing the maximum altitude value to 255 grey colour and minumum altitude value to 0 grey colour value. By merging the satellites datas and the digital elevation model for the geological evaluation of the great bounderies, the linearities at the AFZ have been detected. At the study, the kinematical analysis of the fault measurements have been evaluated by making field work. This study shows that the Almus Fault Zone is a normal fault system and AFZ is starting South of Turhal and going over to Almus.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
AFZ, SAM, Uzaktan algılama, AFZ, Digital Elevation Model, Remote Sensing
Alıntı