Düzce Depreminde Yıkılmış Binaların P25 Ve Deprem Güvenliği Tarama Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Pour, Hojjat Hojjat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sunulan tez çalışmasında, mevcut betonarme binaların deprem dayanımlarının değerlendirilmesi kapsamında geliştirilen öndeğerlendirme yöntemlerinden P25 Yöntemi ve Deprem Güvenliği Tarama Yöntemleri ile 7 adet betonarme binanın göçme güvenlikleri değerlendirilmiş ve bu 7 binadan seçilen 1 adedi de DBYBHY- 07 yönetmeliğinde tanımlanan doğrusal elastik eşdeğer deprem yükü yöntemi ile performans düzeyi belirlenmiştir. Yedi bölümden oluşan yüksek lisans tezinin birinci bölümü, konunun açıklanmasına ayrılmış, ikinci bölümde, mevcut betonarme binaların deprem performanslarının belirlenmesi için 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde yer alan genel ilke ve kurallar verilmiş, üçüncü bölümde, konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar ele alınmış, dördüncü bölümde, P25 Puanlama Yöntemi detaylı olarak açıklanmıştır, Beşinci bölümde, Deprem Güvenliği Tarama Yöntemin uygulanması için izlenmesi gereken hesap adımları açık ve geniş bir şekilde anlatılmıştır, altıncı bölümde sayısal uygulama olarak seçilen örnek betonarme binaların değerlendirilmesi yer almaktadır, Yedinci bölüm, sonuçlar ve yorumları içeren bölümdür.
In this study seismic performance and collapse vulnerability of existing reinforced concrete buildings are investigated. Then, code-based perfarmance analysis, P25 and Seismic Safety Screening Methods which are some of the most popular rapid evaluation methods are applied on seven real case study structures. The results of seven reinforced concrete buildings which are obtained with P25 and Seismic Safety Screening Methods are evaluated and compared. Then one of these seven buildings is analysed with linear elastic equivalent static load method following the regulations according to the recent Turkish earthquake code DBYYHY (2007). This thesis study consists of seven chapters. The first one covers the subject, the second one, the general principles and the rules for the determination of earthquake performances of existing reinforced concrete buildings according to 2007 Turkish Earthquake Code, in the third one, the results of a literature survey, the fourth chapter is devoted to detailed explanations of P25 Scoring Method, in fifth chapter Seismic Safety Screening Method has been explained, The sixth one is devoted to the numerical solution, in the seventh one the overall results are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Deprem güvenliği, Deprem yönetmeliği, İnşaat Mühendisliği, Seimic Safety, Earthquake Code, Civil Engineering
Alıntı