İki Parametreli Kademeli Vlasov Tipi Zemin Modelinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Balcı, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iki parametreli Vlasov zemin modelinde katmanlaşma, zemin şekli ile dağılım fonksiyonlarının etkisi incelenmiştir. Lineer dağılım fonksiyonlarının farklı katman sayısı durumları ile bulunan sonuçlar, hiperbolik dağılım fonksiyonları ile bulunan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Zemin şeklinin kademeli olması hali, kademenin başlangıcı ve bitiminden alınan tek ve iki katmanlı zemin modelleri ile birlikte örneklendirilmiştir. Tek katmanlı kirişsiz zemin elemanının diferansiyel denkleminden elde edilen tam şekil fonksiyonlarının kullanılması ile sonlu eleman rijitlik matrisi oluşturulmuştur. Yapılan uygulamalar sonucunda sonlu elemanlar yönteminin analitik çözüme yakın değerler aldığı görülmüştür.
In this study, the effects of layering, soil shape and distribution functions on two-parameter Vlasov soil model were analized. The results obtained under the assumptions of linear distribution function with various layer situations and hyperbolic distribution functions were compared. Relations of stepped soil shape with one and two-layer soil which were taken from the beginning and end of step were exemplified. Stiffness matrix of a soil element was obtained from one-layer beamless soil differantial equation by using exact shape functions. Reasonable closer values were obtained from finite element method with analytical results in examples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Vlasov Zemin Modeli, İki Parametreli Modeller, Kademeli Zemin Tipi, Dağılım Fonksiyonları, Sonlu Elemanlar Metodu, Vlasov Soil Model, Two-Parameter Models, Stepped Soil Type, Distribution Functions, Finite Element Method
Alıntı