Liman Devleti Kontrolü(psc) Rejimlerinde Kullanılan Hedefleme Sistemlerinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-08-16
Yazarlar
Eyigün, Önder
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Liman Devleti Kontrolü (PSC), Bayrak Devletlerinin gemiler üzerinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirememesi yüzünden ve denizcilikteki emniyet ağını güçlendirmek için oluşturulmuştur. 1982 yılında 14 Avrupa ülkesinin imzaladığı Paris Memorandumu Liman Devleti Kontrolü üzerine ilk anlaşma olup günümüzde 10 değişik bölgesel anlaşma ve 128 üye ülke ile büyük bir organizasyona dönüşmüştür. PSC kontrollerinde en büyük engel, denetlenecek potansiyel gemi sayısına nazaran denetimi icra edecek Liman Devleti Kontrol Uzmanı (PSCO) sayısının yetersiz olmasıdır. Bu yüzden PSC rejimlerinde bölgesel olarak gemi denetim hedef oranları oluşturulmuştur. Ayrıca bazı PSC rejimlerinde denetlenecek gemilerin seçimi “gemi hedefleme sistemleri” ile yapılmaktadır. Gemilerin risk değerlendirmesini yapan bu sistemlerde kullanılan faktörler bütün rejimlerde birbirine benzerdir, fakat faktörlerin ağırlıkları konusunda rejimler arasında küçük farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada değişik bölgesel rejimlerinde kullanılan gemi hedefleme sistemleri incelenerek birbirleri ile mukayeseleri yapılmıştır. Ayrıca denetimleri dünyanın değişik bölgelerinde icra eden Liman Devleti Kontrol Uzmanlarına uygulanan anket çalışması ile hedefleme sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği araştırılmıştır. Sistemde olması gereken faktörler irdelendiğinde mevcut sistemlerde kullanılan faktörlerin genel anlamda geminin risk değerlendirmesini yapmada tutarlı ve yeterli olduğu fakat bazı ilave faktörlerin de bu sistemlerde olabileceği konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.
In some cases it may be difficult for the Flag States to exercise continuous control over some ships entitled to fly their flag, that’s why Port State Control (PSC) is commissioned to back up the safety net in shipping. In 1982, 14 European countries signed the Paris MOU which was the first PSC regime in the world shipping. Today, in 10 different organizations with 128 member countries which is almost covering %90 of the coastal states, PSC becomes to a huge control mechanism. The most significant handicap in PSC is the limited number of human resources (PSCO’s) in comparison with the ships to be inspected in particular regions. Consequently, regional target inspection rates are settled almost in every PSC Memorandum. Moreover, in selecting ships and conducting more efficient controls “ship targeting systems” are to be used in some of the PSC regimes. These systems basically make risk assessment and score vessels by using certain determinants (factors) which then finally show the risk level of the particular vessel. Although targeting systems and their factors are similar in principle, inconsistent results can be seen among different regimes because of the weight of the factors. In this study, ship targeting systems and their factors are analysed and compared each other. Also a questionnaire is applied to the inspectors of different PSC regimes for the purpose of determining necessity and effectiveness of the targeting systems. Results are analyzed in SPSS software and they are showing that current target factors are consistent and almost covering the risk level of the ship, however some additional factors can also be evaluated in these systems and there should be harmonization among ship targeting systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
liman devleti kontrolü, gemi hedefleme sistemleri, denizcilikte risk değerlendirmesi, port state control, ship tergeting systems, maritime risk assesment
Alıntı