Kobi’ler Ve Endüstriyel Tasarım Arasındaki İlişki: İtü-iso Kobi’ler İçin Endüstriyel Tasarım Projelerinin Kobi Temsilcilerinin Bakış Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Selek, Hale
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve endüstriyel tasarım arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, öncelikle endüstriyel tasarımın bu işletmelerdeki rolü araştırılmış, KOBİ’lerde tasarım ve ürün geliştirmeyi etkileyen faktörlerin yanısıra bu firmaların tasarımdan uzak kalmalarının nedenleri irdelenmiştir. Türkiye’ye baktığımızda, endüstriyel tasarım ve KOBİ’lerin çeşitli nedenlerle uzun yıllar boyunca birbirinden habersiz ve ilgisiz geliştiği, tasarımın bu firmalarda etkili bir şekilde kullanılamadığı görülmektedir. Türkiye’de KOBİ’ler ve endüstriyel tasarım arasında kurulan ilk sistematik ilişki ise, 2003 senesinden beri yürütülen, daha önce tasarım hizmeti almamış küçük ve orta ölçekli işletmeler ve İTÜ endüstriyel tasarım son sınıf öğrencilerini bir araya getiren, ‘İTÜ-İSO KOBİ’ler için Endüstriyel Tasarım Projeleri’dir. Proje bu anlamda araştırmada önemli bir bilgi kaynağıdır ve tez çalışmasının konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ‘İTÜ-İSO KOBİ’ler için Endüstriyel Tasarım Projeleri’nin KOBİ temsilcilerinin bakış açısından değerlendirilmesidir. Bu bağlamda 2008 senesinde projeye katılan 16 firmayla yapılan yüz yüze görüşmelerde, KOBİ’lerin bu projeden beklentileri, motivasyonları ve projenin firmalara olan katkısı, proje esnasında karşılaşılan güçlükler, KOBİ temsilcilerinin projeyle ilgili görüş ve önerileri sorgulanmıştır. Daha sonrasında ise tüm katılımcı firmalara gönderilen anket çalışmasında, KOBİ temsilcilerinin projeyi ve öğrencinin proje esnasındaki performansını değerlendirmeleri istenmiş, anketi yanıtlayan 13 firmadan elde edilen veriler görüşmelerle paralel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ‘İTÜ-İSO KOBİ’ler için Endüstriyel Tasarım Projesi’ne katılan firmaların tasarımın öneminin ve profesyonel anlamda tasarımcılarla çalışmanın gerekliliğinin farkına vardıkları ortaya çıkmıştır. Bulgular ışığında, projenin amacına ulaştığını, firmaların endüstriyel tasarım konusunda farkındalıklarının olumlu yönde değiştiğini söyleyebiliriz. Değerlendirme sonucunda firmaların daha çok üniversiteyle iyi ilişkiler geliştirilmesi, ürünlere tasarım gözüyle bakmanın faydalarının görülmesi gibi nitel, uzun vadeli kazanımlar elde ettikleri anlaşılmıştır.
Within this study, relationship between SMEs and industrial design has been investigated on the basis of literature survey covering role of industrial design in SMEs, factors affecting design and development within SMEs and barriers in SMEs’ use of design. Particularly in Turkey, SMEs and industrial design have remained uninterested and uninformed about one another for years, for which design could not have been used efficiently in these companies. The first systematic relationship between SMEs and industrial design in Turkey is considered as ‘İTÜ-İSO Industrial Design Projects for SMEs’, which is a graduation project course in the department of Industrial Design at İstanbul Technical University, that regularly brings senior design students and SMEs without previous design experience together since 2003. In this sense, this project is an important source of information and constitutes subject of the research study. The aim of this study is making an evaluation of ‘İTÜ-İSO Industrial Design Projects for SMEs’ from the perspective of SME representatives. For this, interviews and questionnaires have been used as data collection method. In the light of findings, it can be claimed that the project has achieved its primary goal and companies have been influenced positively about importance of industrial design. The research study has revealed that the most significant outcomes and benefits of the project are increase in the companies’ awareness about importance of employing professional industrial designers, development of good relationships between university and industry, and looking at the products from design perspective which are mostly qualitative, long term benefits.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
KOBİ’ler ve Endüstriyel Tasarım, Tasarımın Rolü, KOBİ’ler için Tasarım Desteği, SMEs and Industrial Design, Role of Design, Design Support for SMEs
Alıntı