Yabancı Doğrudan Yatırımlar Ve Portföy Yatırımlarının Karşılaştırmalı Analizi Ve Türkiye’ye Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Türksever, Fehmi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Küreselleşen dünyamızda, teknolojik alandaki değişmeler ve uluslararası ticaret ve sermaye üzerindeki kontrollerin ve engellerin kalkması ya da azalması ile birlikte dünya çapında sermayenin dolaşımı artmaya başlamıştır. Yabancı yatırımlar temel olarak iki şekildedir. Yabancı doğrudan yatırımlar ve yabancı portföy yatırımları. Doğrudan yatırımlar uzun vadeli olup nakit sermayeden daha geniş bir konuyu içerir. Makine, nitelikli işgücü, yönetim uygulamaları ve bilgi birikimini kapsar. Portföy yatırımları ise genellikle kısa vadeli olup, portföy çeşitlendirmesi yaparak yüksek getiri elde etmeye çalışır. Her iki yatırım şekli de büyüme için sermayeye ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler için önemli bir finansman aracıdır. Fakat her iki yabancı akımın da bazı olumsuz etkileri olabilmektedir.
In our globalized world, with technological developments and removal or lessening of restrictions and controls over international trade and capital, the capital movements started to flow all over the world. Foreign investments are basically two kinds. Foreign direct investment and foreign portfolio investment. Direct investments are long-term and it includes more than the cash capital. It includes machinery and skilled labor, management practices and know-how. Portfolio investments are generally short-term, and aim to get high returns through portfolio diversification. Both direct investment and portfolio investment are very helpful for developing countries in need of capital for their growth. However, foreign investments sometimes pose disadvantages on developing countries.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Sermaye hareketleri, Yatırımlar, Doğrudan yatırım, Portföy yatırımı, Gelişen piyasalar, Capital movements, Capital flows, Investments, Direct Investment, Portfolio Investment, Emerging Markets
Alıntı