Doğal Ve Kentsel Sit Alanlarında Kültür Turizmi Ve Yönetimi Boğaziçi- Arnavutköy Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Abacılar, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma; doğal ve kentsel sit alanlarında “kültür turizmi” işlevinin dünya genelinde gelişen bir kavram olarak uygulanış biçimi ve etkilerini kapsamaktadır. Tarihi alanların kullanılırken korunmasını sağlamada alan yönetimi kavramının yeri özel olarak ele alınmıştır. Bu amaç için temel araçlar olarak kullanılan “turizm yönetim planları” bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Turizm yönetim planlarının gerekliliğinin vurgulanması ve ülkemizde eksikliği duyulan koruma alanlarında kültür turizmi yönetimi kavramının daha iyi algılanabilmesi amacıyla gerekli kavramsal çerçeve ortaya konmuştur. Tarihi alanların korunması için alan yönetimi ve turizm yönetim planlarının gerekliliğini vurgulamak adına da Boğaziçi- Arnavutköy alanı üzerinde yönetim modeli oluşturulmuştur. Bu model üzerinde kültür turizmi yönetiminin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak etkin ve başarılı bir yönetim planının nasıl olması gerektiği şekillendirilmiştir. Bu model aracılığıyla turizm yönetim planlarının öneminin vurgulanması ve bu konu üzerindeki diğer çalışmalar için örnek oluşturulması amaçlanmaktadır.
This study consists of the effects and formation of implementation of “cultural tourism” function in natural and urban heritage sites as one of an improving concept all around the world. “The tourism management plans” which are used as basic tools for this purpose form the focal point of this study. In order to highlight the requirement of tourism management plans and to enable better understanding of the concept of cultural tourism management which is insufficient in our country in conservation areas, the general conceptual framework was displayed. A management model was created on Boğaziçi- Arnavutköy area in order to emphasize the requirement of tourism management plans and area management to conserve the historical areas. How an efficient and successful management plan which will enable the management of cultural tourism should be was shaped on this model. Emphasizing the importance of tourism management plans and creating a manuel for the other studies about this subject is goaled via this model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kültür Turizmi, Turizm Yönetim Planları, Tarihi Çevre, Arnavutköy, Cultural Tourism, Tourism Management Plans, Historical Environment, Arnavutköy
Alıntı