Kazakistan kamu yatırım projelerinin planlaması ve finansmanı

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Erdağı, Özler
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tez, Kazakistan kamu yatırım projelerinin fikir olarak doğuşundan, hazırlanmasına, analizine, seçimine veya elenmesine, uygulamasına ve sonunda uygulamasının değerlendirilmesine kadar geçen aşamaları evreler halinde açıklamayı hedeflemektedir. Bilindiği üzere, 16 Aralık 1991 yılında eski Sovyet yönetimini terk ederek bağımsızlığına kavuşan Kazakistan Cumhuriyeti, 1999 yılı ile birlikte pozitif bir büyüme trendi yakalamış, büyüme ve kalkınma yolunda önemli basanlar kazanmıştır. Ülke ekonomisi, söz konusu duruma paralel olarak yeni yatırımların varlığına ihtiyaç duymaktadır. Tez, günümüz ortamında tecrübe edilen uygulamalar ışığında Kazakistan Cumhuriyeti kamu yatırım projelerinin nasıl gerçekleştiğini görüntülemeyi amaçlamaktadır. Birinci bölümde Kazakistan'ın Orta Asya Cumhuriyetleri içindeki önemi anlatılmış ve tez çalışmasının genel amacı ifade edilmiştir. İkinci bölümde tanımlar verilmekte; yatırımın genel tanımı ile birlikte proje kavramı ve nitelikleri açısından farklı gruplara ayrılan yatırımların tanımları verilmektedir. Sonunda, yatırım projesi kavramı özellikleri ile birlikte açıklanmaktadır Üçüncü bölümde Kazakistan tanıtılmaktadır. Ülkenin coğrafi konumu, idari yapısı, temel ekonomik göstergeler, bağımsızlıktan sonraki ekonomi ve yatırıma yönelik gelişmeler, Kazakistan sanayisi, inşaat sektörünün gelişimi, Kazakistan'a gelen yabancı yatırımlar, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, Türk işadamlarının yatırımları ve Türk müteahhitlerinin durumu anlatılmıştır. Dördüncü bölümde Kazakistan kamu yatırım projelerinin, yatırım kavramının oluşumundan, uygulanmasına ve tamamlanmasına kadar olan aşamalar anlatılmıştır. Proje evreleri anlatılırken ülke faktörlerinin proje kararlarına etkisi ve uygulamalardaki farklılıklar belirtilmiştir. Bu bölümde Kazakistan'ın kalkınma plan ve stratejileri, kamu yatırım programı ve Kazakistan ihale sistemi, proje evrelerinin gelişimi ile birlikte anlatılmıştır. Beşinci bölümde Kazakistan kamu yatırım projeleri, finansman kaynaklan açısından değerlendirilmiştir. Kazakistan'daki projelere finansman sağlayan uluslararası yatınm ve kalkınma kuruluşlan anlatılmıştır. Altıncı bölümde Dünya Bankası Danışmanlığında gerçekleşen projelerin teklif, ihale ve sözleşme aşamalan anlatılmıştır. Tezin yedinci bölümünde yapılan çalışmanın içeriği ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.
This thesis aims at Kazakhstan Republic's public investment projects' ideas from its beginning as an idea to its preparations, analysing,being eliminated or chosen,being carried out and in the end to explain the steps of the evaluation, while they were being carried out, grade by grade. As it is known by gaining its independence on 16 th December 1991 when they left the old Russian regime, The Kazakhstan Republic won some important achievements on their development way and increased in size by catching a positive development trend in 1999.The country's economy needs of existing of new investments due to the parallel developments. This thesis aims to visualize how the Kazakistan Republic's public investment projects become true with the help of knowledge experienced on today's conditions. At the first part Kazakhstan's importance among other Middle Asia Republic Governments has been mentioned and the general purpose of this thesis has been explained. At the second part some definitions have been given; so by the general definition of investment, the definition of investment, the definition of project concept and the definition of some investments, which have divided into different groups according to their qualifications, have been given. Finally, the investment project concept is being explained. At the third part Kazakhstan is being introduced. The country's geographical situations, its administrative affairs, the basic economical demonstrations, Kazakhstan's industry, the developments in construction, the foreign investments coming to Kazakhstan, the commercial and economical relationship between Turkey and Kazakhstan, the investments of Turkish businessmen and the Turkish contractors' situations have been told. At the forth part Kazakhstan's public investment projects' steps,from their investment concept's existence to their being carried out and completed,have been mentioned. While the steps of the Project have been told, the effects of the country's conditions on the Project decision and the differences in practice have been stated. In this part Kazakhstan's improvement plan and the strategies, public investment programme and Kazakhstan's contract system are described with the project's development steps. At the fifth part Kazakhstan's public investment projects have been evaluated according to their financial sources. The projects in Kazakhstan and the international development and investment institutions which financed the country have been mentioned. At the sixth part the steps of projects' proposal, contract and agreement which became true under the consultation of the World Bank have been told. At the seventh part of the thesis, a general evaluation has been done due to the content of the study which has been carried out.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Anahtar kelimeler
Yatırımlar, Kazakistan, Kazakistan, Ekonomik koşullar, Investments, Kazakhstan, Kazakhstan, Economic conditions
Alıntı