İnşaat sektöründe personel seçimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Şenol, Özgün
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüzde insan, tüm kurum ve işletmelerde rekabet avantajı sunan en önemli üretim faktörü olarak öne çıkmaktadır. Eleman seçme ve yerleştirme sistemi de, insan kaynağının verimli kullanılması sürecinin başlangıcıdır. Bu çerçeveden bakıldığında örgütlerde işe alma ve yerleştirme süreci örgütün başarısını ve gelişmesini belirleyen kritik faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşaat sektöründe insan faktörünün önemini artıran unsur, sektörün emek ağırlıklı oluşudur. Bu çalışmada insan kaynaklarının genel anlamda tanımı yapılarak nasıl geliştiği anlatılmaya çalışılmıştır. Daha sonra insan kaynaklan yönetimi açıklanarak alt sistemleriyle beraber irdelenmiş ve bu sistemlerden işe alma sürecindeki personel seçimi tüm detaylarıyla incelenmiştir. Çalışmada, bu doğrultuda ortaya konulan "inşaat sektöründe personel seçimf'nde insan kaynağının nasıl seçildiğine ve seçim yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik bir sistem analizinin yapılması ve bir yaklaşım örneği uygulamasıyla konunun anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla, çalışmadaki asıl amaç, inşaat sektöründeki personel seçimi kavramı hakkında bilgi sahibi olmak ve var olan seçim uygulama ve metotlarını sektördeki uygulanabilirliliği göstermektir. Böylece Türk inşaat sektöründe henüz varolmayan bu sistemin bilimsel temeller çerçevesinde sektöre uygulanabileceği fikrini ortaya çıkarmak tezi oluşturan asıl amaçtır. Çalışmada önemle vurgulanmak istenen konu, personel seçiminde sektörün bilimselliğinin arttırılmasına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalardır. Dolayısıyla, söz konusu çalışmaların ışığında çok çeşitli ve detaylı sistem ve model kurmak olasıdır. Günümüzde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların (yüklenici firmalar), bu konuda bilimsellikten uzak durması göz önünde tutularak konunun önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma konu alanındaki çalışmaların başlaması için bir ön kaynak olduğunun bilinci ile hazırlanmıştır. Çalışmanın başlatılmasında, Türkiye'de inşaat sektöründeki personel seçiminde yaşanan düzensiz ve sistemsiz bir yapının var oluşu da önemli bir etken olmuştur. Unutulmamalıdır ki, işletmelerin başarısında, salt en iyi özelliklere sahip kişilerin katkısı değil, çok yönlü seçim değerlemeleriyle oluşturulan doğru zamanda, doğru yerde, doğru personelin seçilmesi de etkili olmaktadır.
Nowadays, human is the most important production factor on all association and management societies to serve a competitive advantage. A personnel seeking and a selection system are a beginning of using that human resource process efficiently. As a looked in this frame, taking on to a job and settling a worker down process appears one of the critical factors that is determining organization achievement and developments. In the construction sector, it appears for an increasing the importance of human factor element, which is the industry of serious labour too. In this work, it is tried to mention about a general definition of human resources within how it is developed. And then, human resources management is explained with its down systems together and the personnel selection, which is a part of these down systems, is examined with whole details. In research, it is aimed to be understood an idea of system analyses and practising one approach instance about how human resource of the personnel selection in construction sector is selected. Therefore, main goal of this research is showing feasibilities exist on selection practices and methods on the sector and having an idea about the personnel selection in construction sector concept. In this way, displaying of the system, which is not taking in Turkish construction sector yet, can be applying to the sector with a frame of surrounding scientific bases that forms target aim of this thesis. The subject, which is emphasized with considerable in this thesis, is workings and researches of the personnel selection about the increasing the scientific way of this sector. Therefore, it is a probable to make system of detailed and kind of systems and models on the lightings of works. It is worked an emphasis the importance of this subject within taking into consideration that firms in today's construction sector stands on like any scientific bases. In this condition, this research is prepared on having the conscious of being front resource about beginning of works on this area. The existence of disorder and unsystematic structure in the personnel selection in construction sector in Turkey. It could not be forgotten that the societies of management achievements are not only having the best features of people contribution, it is effective which is organized with various directional selection evaluations that the person who takes in the right time, right place and being the right person on the sector.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Anahtar kelimeler
Yapı endüstrisi, Personel seçimi, Construction industry, Employee selection
Alıntı