EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde Kalite Yönetim Sisteminin Uygulaması Ve Enerji Verimliliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çarkacı, Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Günümüzde işletmelerin kar ederek ticari faaliyetlerini sağlam bir şekilde sürdürmek amacı doğrultusunda, hizmet verdiği kurumlara veya kişilere istedikleri ürün ve hizmeti sunabildiğini gösteren en önemli gösterge kalitesinin iyi olduğunu belgelemektir. Kalitenin belgelenmesi adına yapılabilecek en yaygın uygulamalardan biri ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin işletmenin şartlarına göre hazırlanıp uygulanması ve bunun belgelenmesidir. Bu belgeyi almaya hak kazana firmalar müşteriler tarafından daha kaliteli ve üstün hizmet veya ürün temini yapabildikleri düşünülmektedir. Böylelikle rekabet ortamında firmalar rakipleri arasında öne çıkma şansı yakalamakta ve daha tercih edilebilir bir duruma gelmektedirler. Bu gelişmelere paralel olarak İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali de mevcut durumda ana faaliyeti olan elektrik üretimi ve bünyesinde olan diğer hizmetlerinin iyi seviyede yani kaliteli olduğunu gösterebilmek adına bu bağlamda bir yönetim sistemi onay belgesi almak için çalışmalar yapmış ve son durumda belgelendirme aşamasına gelmiştir. Bu çalışmada EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile diğer yönetim sistemlerinden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması süreçleri incelenmiştir. Bu 3 sistemin birarada uygulanması ile oluşan entegre yönetim sistemi uygulama süreci başlangıç noktasından ele alınmış daha sonrasında işletme içerisinde yapılan uygulamar anlatılmıştır. Yapılan uygulamalar sonucu İşletmede gelinen nokta ile sistemin kurulumu ile oluşturulan son final dokümanlar paylaşılmıştır. Kurulan yönetim sistemi hedefleri oraya koyulmuş ve hedeflerden biri olan verimlilik üzerine çalışma devam ettirilmiştir. Verimlilik kavramı işletme içerisinde enerji verimliliği olarak ele alınmış ve işletmedeki enerji verimliliği durumu incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda işletme içerisinde yapılabilecek enerji verimliliği uygulamalarından bahsedilmiştir. Akabinde bulunan bu uygulamalardan biri olan atık ısı kazanları üzerinde yalıtım olmayan yerlerde yeni yalıtım uygulaması yapılması ile elde edilecek enerji kazanımı hesaplanmıştır. Hesaplanan enerji kazanımı değeri üretim şartlarına göre parasal değere çevrilmiş ve yapılan uygulamanın ne kadar bir zaman aralığında kendi maliyetini çıkararak maddi kazanç sağlamaya başladığı gösterilmiştir. Bu çalışma, EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemininden oluşan entegre yönetim sisteminin, verimlilik hedefi doğrultusunda ele alınan örnek çalışmanın çıktıları da incelendiğinde, belirlenen tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi sonucunda ciddi kazanımlar sağlayacağını göstermektedir.
Nowadays for companies which is in accordance with carrying on success, the most important indication that shows possibility of serving desirable product or service is to certicate of its quality. One of the most common application according to documentation of quality is applying and cetification of ISO 9001 Quality Management system in accordance with company conditions. The companies which deserve to take this document is thought have higher quality and provide outstanding service to its customers. Hereby, in competition enviroment the companies get a prominence chance and become more preferable. In parallel with these developments , EÜAŞ Ambarlı Fuel-Oil and Natural Gas Combined Cycle Power Plant carries on a businnes in Avcılar, İstanbul worked through in order to indicate the quality level of power generation which is core activity of them and to get a management system certificate and finally they came to phase of getting approval certificate. In this study , application processes of ISO 9001 Quality Management System ,ISO 14001 Enviromental Management System and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System is analized. Application processes of integrated management system which is composed of these 3 systems is represented from initial point, later on applicatons in EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil and Natural Gas CCPP are mentioned. The result of committed applications final situation of the company and the docements that is created after installation of system is shared. Target of installed management system is executed and about efficiency one of the target of management system is mentioned. Efficiency concept in company is approached as energy efficiency and existing situation of energy efficiency in plant is examined. In the wake of research performed, it is mentioned about the energy efficiency applications which could bu done in plant. Right after energy gain is calculated by changing the isolating application on some of area of heat recovery boiler where there is no isolation. Calculated energy gain is turned round to financial value according to production conditions and payback period of isolation application is revealed. With the result of discussed sample study, in EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil and Natural Gas Combined Cycle Power Plant this studycase reveals that in the direction of efficiency target of integrated management system which consist of ISO 9001 Quality Management System, 14001 Enviromental Management System and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System provide important acquisitions as a result of the realization of determined targets.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2014
Anahtar kelimeler
Petrol endüstrisi ve ticareti, Kalite kontrol, Petroleum industry and trade, Quality control
Alıntı