Hazturk Veri Katalogu Ve Veri Havuzunun Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldız, Selim Serhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
“HAZTURK Veri Katalogu ve Veri Havuzunun Tasarımı” çalışması deprem hasar tahmin yazılımı HAZTURK’ün ihtiyaç duyduğu verilerin saklanabilmesi ve kullanılabilmesi için gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında veriler ilgili obje alanları ve obje türlerinde gruplandırılmıştır.Çalışmada toplam beş adet obje alanı ve 29 adet obje türü oluşturulmuştur. Obje türlerinin adları,tanımları, planimetrik obje tipleri, veri tipleri ve kardinallikleri belirlenmiş, her bir obje türüne sahip oldukları öznitelikler eklenmiştir. Özniteliklerin kısaltmaları, kodları, adları, kardinallikleri ve veri tipleri belirlenmiştir. Obje türleri shape dosyası, raster dosyası, CSV dosyası ve XML dosyası formatlarında, öznitelikler ise integer, string ve double veri tiplerinde tasarlanmıştır. Sözü geçen veriler için ilk olarak yukarıda belirtilen tüm standartları içerisinde barındıran HAZTURK Veri Katalogu oluşturulmuştur. Daha sonra bu standartlar doğrultusunda shape dosyaları ve raster dosyaları tasarlanarak HAZTURK Veri Havuzu tasarlanmıştır. Veri havuzunun tasarımı sırasında çalışmanın referans koordinat sistemi, yeryüzü üzerinde herhangi bir objenin koordinatının hiçbir bölgelemeye gerek duyulmadan doğrudan kullanılabildiği WGS 84 coğrafi koordinat sistemi olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışma gelecekte HAZTURK yazılımının yaygınlaşması ile kullanıcılar için çok faydalı bir araç olacaktır.
Study of “Design of HAZTURK Data Catalog and Repository” is carried out to store and use the data which is necessary for HAZTURK (Hazards Turkey) earthquake loss assessment software. Data are classified by relevant object areas and object types. Five object areas and 29 object type are formed in study. Names, descriptions, planimetric object types, data types and cardinalities of object types are determined and attributes are added to each object type. Abbreviations, codes, names, cardinalities and data types are determined. Object types are designed in shape file, raster file, CSV file and XML file formats; attributes are designed in integer, string and double data formats. Firstly, HAZTURK Data Catalog that obtains all of the standardizations which are mentioned above is created. Then, HAZTURK Repository is created by designing shape files and raster files in conformity of standardizations. WGS 84 geographic coordinate system which coordinates of any object on Earth can be used directly without any zonal information is determined as reference coordinate system in the study for design of repository. This study will be an effective tool for users when HAZTURK is used widespread in the future.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
HAZTURK, veri katalogu, acil durum ve afet yönetimi, CBS, deprem tehlikeleri, HAZTURK, data catalog, emergency and disaster management, GIS, earthquake hazards
Alıntı