Anoksik Koşullarda Besleme Şeklinin Ve Çamur Geçmişinin Depolama Üzerindeki Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çığgın, Aslı Seyhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Aktif çamur prosesinin değişik konfigürasyonları üzerinde son dönemde yapılan çalışmalar mikroorganizmaların dinamik koşullar altında sergiledikleri çoğalma ve depolama davranışları üzerinde yoğunlaşmıştır. Pek çok bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmada kabul görmüş olan aktif çamur sistemlerinin çok bileşenli modeli ASM1 (Henze ve diğ., 1987) tespit edilen yetersizlikleri ortadan kaldırılıp geliştirilerek ASM3 (Gujer ve diğ., 2000) modeli ortaya konmuştur. Depolama kavramının modele dahil edilmesinin yanı sıra bozunma prosesinin ASM1’ den farklı olarak içsel solunum mekanizması ile tanımlanması sonucu ASM3 hem bileşenleri hem de prosesleri açısından yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Yürütülen çalışmada, ASM 3 modelinde yer alan depolama kavramının beslenme koşullarına bağlı olarak değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Anoksik koşullarda yapılan deneylerde besleme biçiminin değiştirilmesi sonucunda mikroorganizmaların depolama davranışlarının değişimi incelenerek, aktif biyokütlenin geçmişinin bu değişim karşısındaki etkileri belirlenmiştir. Asetat ile ani beslenmeye aklime edilmiş biyokütle ile gerçekleştirilen deneylerde YSTOD 0.57-0.59 aralığında saptanmış ve ortalama değer 0.58 gKOİ/gKOİ olarak belirlenmiştir. Respirometrik yöntem ile bulunan YSTOD değerleri PHA depolanmasıyla elde edilen sonuçlarla büyük uyum göstermektedir.
Recent studies on various configurations of activated sludge systems focus on the growth and storage behavior of microorganisms under dynamic conditions. ASM3 model (Gujer et al., 2000) is introduced for multi-component modeling of activated sludge systems as an alternative to ASM1 (Henze et al., 1987) which has been widely accepted for research and applications, in order to overcome its defects. With the introduction of storage phenomena in addition to the endogenous decay mechanism, ASM3 outlines a new concept in terms of processes and model components. This study aims to investigate the basis for storage concept of ASM3 with respect to different feeding patterns. While the experiments were conducted at anoxic conditions, the effect of sludge history and varying feeding patterns on the response of active biomass in terms of storage were assessed. The YSTOD values obtained for the activated sludge fed with a pulse of acetate under pulse feeding conditions were in the range of 0.57-0.59 and on the average 0.58 gCOD/gCOD. The estimated YSTOD values were in good correlation with the observed PHA storage.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Aktif Çamur Modeli No.3 (ASM3), anoksik koşullar, depolama, besleme şekilleri, biyokütle geçmişi, Activated Sludge Model No.3 (ASM3), anoxic conditions, storage, feeding patterns, sludge history
Alıntı