Zno Tozunun Yüksek Enerjili Öğütme Davranışlarının İncelenmesi Ve Bu Tozlardan Hareketle Zno Katkılı Polimer Kompozitlerin Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-09
Yazarlar
Yakar, Sezen Seda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan çalışmalarla nano boyuta indirgenen malzemelerin elektronik, optik, termal ve manyetik özelliklerinin geliştiği kaydedilmiştir. ZnO geniş bant aralığına sahip yarıiletken bir malzeme olmasının yanında, piezoelektrik ve fotokatalitik özellikleri ile ilgi görmekte, aynı zamanda antibakteriyel davranış göstermesi de medikal uygulamalarda kullanılmasını sağlamaktadır ve ZnO partikülleri nanoboyuta indikçe antibakteriyel davranışında da iyileşmeler görülmektedir. Yüksek enerjili öğütme ile kısa öğütme sürelerinde nano boyutlu partikül eldesi sağlanmakta ve ZnO nanopartiküllerin bu yöntemle üretimi ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, mikrometre boyutundaki ZnO toz partiküllerin, yüksek enerjili öğütme işlemiyle boyutlarının nano boyuta indirgenmesi ve nanopartiküllerin PP ile karıştırılarak enjeksiyon kalıplama metodu ile polimer kompozit haline getirilmesi amaçlanmıştır. Öğütme koşulları incelenen ZnO, en uygun koşul belirlendikten sonra PP ile direkt karıştırılarak besleme stoğu hazırlanmış ve enjeksiyon cihazına beslenerek kompozit üretimi sağlanmış, elde edilen polimer kompozitlerin karakterizasyonu yapılmıştır.
ZnO, which is a semiconductor material due to its wide band gap, has been attracted more attention because its piezoelectric and photocatalytic properties. In addition, ZnO has been used in many medical and antimicrobial applications thanks to its antibacterial behaviour. Many studies showed that reduction in particle size has induced improvements in antibacterial properties of ZnO. High energy milling is effective in obtaining nano sized particles in lesser times and ZnO nanoparticles can be produced with this method. In this study, we aimed to optimize the milling conditions for production of ZnO nanoparticles, developed polypropylene composite feedstocks using these milled powders and produced polymer composites via injection molding. Finally, polymer-ZnO composite structures were investigated by characterization methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Çinko oksit, Yüksek enerjili öğütme, Polimer kompozitler, Zinc Oxide, High Energy Milling, Polymer Composites
Alıntı