Sürekli kalite geliştirmede entegre bir yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Geydir, Nurhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Rekabet edebilmenin sırrının kalite olduğu gerçeği, işletmelerin müşterilerinin memnuniyetlerini arttırmanın yollarını aramalarına ve müşterilerin isteklerini karşılayacak organizasyonları oluşturmaya neden olmuştur. Bu çözümler, Toplam Kalite Yönetiminin doğru olarak anlaşılması ve uygulanması ile mümkündür. Toplam Kalite Yönetiminin önemli unsurlarından biri olan, müşteri odaklılık, ürünlerin tasarımından üretimi ve pazarlanmasına kadar geçen tüm girişimlerin, müşterinin istek, ihtiyaç ve beğenilerine uygun olarak yapılmasıdır. Müşterilerin sesinin anlaşılması için geliştirilen ve başarılı sonuçlar veren Kalite Fonksiyon Açınımı-QFD önemli bir anahtar araçtır. QFD ile, müşteri sesinin çok yönlü olarak algılanması, müşterilerin itibar etmediği ürün fonksiyonlarının öneminin azaltılması ile maliyet azalmasını bile sağlayabilir. Müşterilerin önem verdiği ürün fonksiyonlarının geliştirilmesi ise müşteri memnuniyetinin ve buna bağlı olarak kar artışına sebep olur. Ürünün geliştirilmesi, ürünün fonksiyonlarının geliştirilmesi, ürün hataların azaltılması ile mümkündür. Bu noktada, Hata türü ve Etkileri Analizi-FMEA devreye girer. FMEA, olası veya bilinen hata türlerini belirler ve bu tür hataları önleyici çalışmalar geliştirir. Bu geliştirme işlemlerinde, hatayı oluşturan parametrelerin tasarımı da önemlidir. Bu aşamada Deneysel Tasarım-DOE kullanılır. DOE, ürün üzerinde değişkenliklere neden olan parametrelerin geliştirilmesi esastır. Bu değişkenlik azaltımı, kalitenin, karın ve pazar payının artmasına olanak verir. Pareto mantığına dayalı yani bütünü oluşturan elemanlar içerisinde yüksek öneme sahip olanlarına yönlendiren bu 3 tekniğin ardışık ama etkileşimli olarak uygulanması, gereksiz ve zamansız geliştirme çabalarının da önüne geçer. Bu ise kalite geliştirme maliyetlerinde azaltılması demektir. Bu tekniklerin asıl amacı kalitesizlik maliyetlerinin azaltılmasıdır. Tezin giriş bölümünden sonra, Bölüm 2 'de, kalite kavramı ele alınmış, kalitenin gelişimi ve bu gelişim süerci içerinde kullanılan kavramlar, kalite savaş araçları da denilen teknik ve yöntemler tanıtılmıştır. Ardışık ve etkileşimli olarak kullanılacak olan 3 tekniğin ilk halkası olan QFD'nin gelişimi, kalite evi kavramı ve örnek QFD uygulamaları Bölüm 3 'de yeralmaktadır. X111 Bölüm 4'de FMEA kavramı, bu tekniğin gelişimi ve örnek uygulamalarından bahsedilmiştir. Bölüm 5 'de Deneysel Tasarım kavramı, bazı istatistiksel kavramlar ve varyans analizi, Taguchi'nin kalite anlayışı, tam ve kesirli deneyler ve deney tasannu örnekleri yeralmaktadır. Bölüm 6, önerilen bu entegre yaklaşımın Erciyas Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'de bir ürün grubu için uygulanmasını içermektedir. Son bölümde ise bu uygulamanın sonuçlan ve getirilen öneriler ile kullanılan entegre modele genel bir bakış yeralır.
The fact that quality is a must to compete well, has caused companies to try to find out how to increase customer satisfaction and generate organizations which can respond customer expectations. These solutions are possible by understanding and applying Total Quality Management (TQM) correctly Customer focused approach, which is one of the important factors of TQM, means each step of business processes (design, production, marketing, etc.)must be performed according to customers' requirements, expectations and delights. Quality Function Deployment (QFD) is an important key tool that is used for hearing and understanding Voice of Customer (VOC). QFD can even provide cost reduction by eliminating unnecessary product functions and perceiving customer's voice from different points. Improving product functions that more important for customers, generates customer satisfaction and so profit increase. Product improvement depends on reduce of product defects and this is involved in Failure Modes and Effect Analysis (FMEA). FMEA determines probable or known failure modes and makes preventive studies. In these studies, design of defect creative parameters is also important. At this point, DOE is used. DOE is based on improving parameters which cause variability an product. Variability reduction provides increase of quality, profit and market share. When these 3 methods above based on Pareto's philosophy, are applied serial and interactive unnecessary improvement efforts are eliminated. So that quality improvement costs reduce. The basic goal of these techniques is reduction of low quality cost. After the 1st Chapter, in Chapter 2 includes quality term, its history and techniques and methods known as quality guns. xv In Chapter 3, QFD, House of Quality term and QFD application examples take place. In Chapter 4, FMEA term, its history and application examples take place. 5th Chapter consists of DOE term, some statistical terms and analysis of variance (ANOVA), Taguchi's quality approach, full and fractional factorial experiments and examples of experimental design. Chapter 6 includes an application of this integral approach to Erciyas Brewery Co. In the last chapter the consequences of this application, recommendations and a general view are stated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Hata, Kalite, Toplam kalite yönetimi, Error, Quality, Total quality management
Alıntı