Statik İtme Analizi Yöntemiyle Mevcut Bir Betonarme Yapının İncelenmesi Ve Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Esin, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, binalar için performans kavramı, doğrusal olmayan bir hesap yöntemi olan statik itme yöntemiyle binalarının deprem güvenliğinin irdelenmesi konusu hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ‘Statik İtme Yöntemi’ kullanılarak 4 katlı mevcut betonarme bir yapının deprem güvenliği tahkik edilmiştir. 5 bölüm halinde sunulmuş olan bu çalışmanın, birinci bölümünde çalışmanın içerdiği konular hakkında genel bilgi verilmiş ve bu konuların önemi özetle vurgulanmıştır. İkinci bölüm, güncel bir konu olan performans kavramına ayrılmıştır. Bu bölümde ilk olarak, performans kavramının genel tanımı yapılmış, daha sonra, binalar için olası performans seviyeleri ve bu performans seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan kriterler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, çalışmanın temelini oluşturan ve statik itme analizine dayanan ‘Kapasite Spektrum Yöntemi’ ana hatlarıyla açıklanmış ve bu yöntemin nasıl uygulanacağı belirtilmiştir. Dördüncü bölümde, çalışmanın kapsamı içinde ele alınan yapının doğrusal olmayan analizinde kullanılan ve statik itme yöntemine dayalı olarak geliştirilmiş olan EPARC analiz programının içeriği kısaca anlatılmıştır. Programın dayandığı hesap yönteminin esasları, varsayımları, programın giriş ve çıktı dosyaları hakkında bilgi verilmiştir. Planı belirli betonarme bir yapının mevcut durumdaki deprem güvenliği SAP 2000 ve EPARC analiz programları kullanılarak tahkik edilmiştir.Elde edilen analiz sonuçlarına göre yapıda güçlendirme çalışması yapılmış ve göçme yükü ile deprem güvenliği yeniden belirlenmiştir. Son bölümde analiz sonuçları karşılaştırılmış ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In this study, the following subjects are presented; designed on performance, assessment of seismic safety by using pushover analysis method (a linear static analysis method) for reinforced concrete (RC) buildings. Besides, ’A four-story RC building’ is evaluated The study consists of five chapters. There is an introduction to the subjects, and their importances are summarized in Chapter 1. Chapter 2 is assigned to the actual term; ‘performance objectives’. Firstly ‘performance objectives’ are defined, after that the building performance levels and parameters for determining the performance levels are presented In the following chapter, principles of ‘The Capacity Spectrum Method’ based on pushover analysis and application of the method are presented. In the chapter 4, content of ’EPARC analysis program’, used in the nonlinear analyze of the building and based on pushover analyze method briefly. Principles of the program, assumptions, inputs entered on the program, and outputs are explained. A Planned RC building is inspected with SAP2000 and EPARC analysis programs assessing seismic safety of the building. According to the results of the analysis retrofit has been done; collapsing load and earthquake security has been determined. In the final part, a comparison between analysis results has been made and a general evaluation has been provided.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
nonlieer analiz, pushover, performans, nonlinear analysis, pushover, performance
Alıntı