Burdur-yeşilova-tefenni Kromitlerinin Ağır Metal Ve Platin Grubu Elementlerinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akşit, Cihangir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışma iki ayrı sahada yürütülmüş olup, bunlardan ilki Tefenni (Burdur) ilçe merkezinin kuzeybatısında kalan, Tefenni yaylası ve çevresindeki 12 km.2’lik bir alanı kapsarken, diğer çalışma sahası Niyazlar Köyü (Yeşilova-Burdur) çevresindeki 50 km.2’lik bir alanı kapsar. İnceleme alanındaki kayaçların petrografik ve jeokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla toplam 30 adet kayaç örneğinin kimyasal analizleri yapılmıştır. Kayaç ve mineral tayinleri amacıyla yan kayaç ve kromit örneklerine ait 9 adet ince kesit, ve kromit örneklerine ait 4 adet parlatılmış ince kesit İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü laboratuarlarında polarizan mikroskopuyla incelenmiştir. Kayaç örneklerinin 6 adedinden ince kesitler alınarak İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’ne bağlı laboratuarlarda mikroprop analizleri yapılmıştır. Çalışma alanı kromit örneklerinin analiz sonuçlarından faydalanılarak değişik tipte diyagramlar oluşturulmuş, diğer bölgelerdeki kromit örnekleri verileriyle karşılaştırılarak jeokimyasal benzerlikleri saptanmaya çalışılmıştır.
The study area covers two different sites located on the northwest of Tefenni (Burdur) district involving Tefenni plateau and environs with an area of 12 km.2 and located on Niyazlar Koyu (Yesilova-Burdur) district with an area of 50 km.2. 30 pieces of samples collected from the investigation area are chemically analized due to determine the petrographic character and rock geochemistry. 9 pieces of thin section obtained from chromite ore and lateral rock samples, and 4 pieces of polished thin section obtained from chromite samples are examined with the polarized microscopes in laboratories of Istanbul Technical University, Geology Engineering Department in order to appoint the mineral composition. 6 pieces of thin section obtained from chromite samples are dued to mikroprobe analysis. Different types of diagrams are formed using the data of chromite analysis and these diagrams are correlated with the diagrams formed using the data of chromite analysis in other investigated areas in order to find geochemical similarity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kromit, Ağır Metal, Platin Grubu Elementleri, Ofiyolit, Chromite, Heavy Metal, Platinium Group Elements, Ophiolite
Alıntı