Çerçeve Sistemlerin Dinamik Analizi Duyarlılık Çözümlemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Geyik, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma rijidlik matrisleri yönteminin temel bilgileri özetlenmiş, çerçeve sistemlerin dinamik çözümleme yöntemleri ile hesaplar yapılarak sonuçları karşılaştırılmıştır ve kesit boyutları ile malzeme özelliklerindeki değişmelere bağlı olarak hesap sonuçlarının etkilenmesine ilişkin duyarlılık çözümlemeleri yapılmıştır. Kütleleri düğüm noktalarında toplayan kütle ayrıklaştırması, kat döşemelerinin düzlem içinde hareketi için rijid diyafram sayılması, temellerin elastik ankastre seçilmesi, taşıyıcı çerçeveleri oluşturan kolon ve kirişlerde boy değişimlerin yok sayılması varsayımları yapılarak hesaplar yalınlaştırılmıştır. ABYYHY’te ( Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ) önerilen Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Modal Çözümleme Yöntemi ile hesaplar yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Rijidlik değişimi, sönüm ve kütle değişiminin boyutlandırma üzerindeki etkileri incelenerek Duyarlılık Çözümlemesi yapılmıştır. Sayısal işlemlerde SAP2000 ve Prof. Dr. Yalçın AKÖZ’ün FRMDIN-2D programları kullanmış, bu programlarla hesaplanan karşılaştırmalı sayısal sonuçların, mühendislik amaçları bakımından birbirlerine yeter yaklaşıklıkta oldukları saptanmıştır.
In this study, the fundamental information on the rigidity matrixes method were summarized, calculations were made as to dynamic solution methods of the frame systems and their results were compared. Furthermore, sensitivity solutions depending on the changes in the section dimensions and material specifications were carried out to find their impact on the results of the calculations. Mass separation joining the masses in the nodes, considering the slabs as rigid diaphragms as to their displacement within the plane, taking the foundations as elastic cantilever, neglecting the longitudinal changes in the columns and beams forming the supporting beams, were considered to render the calculations more plain. The Equivalent Earthquake Load Method and Modal Solution Method recommended in the ABYYHY 98 (The Regulations on the Structures to be constructed in Disaster Zones) were employed for calculations and results were compared. A Sensitivity Solution was carried out while evaluating the influence of the rigidity change, damping and mass changes on the sizing. In the numerical calculations, SAP2000 and Prof. Dr. Yalçın Aköz s FRMDIN-2D software were used, and the comparative numerical results calculated therein, were found to be sufficiently approximate to each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Rijidlik Matrisi, Eşdeğer Deprem Yükü, Modal Çözümleme, Duyarlık Çözümlemesi, Rigidity Matrix, Equivalent Earthquake Load, Modal Solution, Sensitivity Solution
Alıntı