Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Mehmet Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizde konut amaçlı kullanılan yapıları temsil edeceği düşünülen modeller seçilmiştir. Seçilen modellere yönetmelikte atıfta bulunulan doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan yöntemler uygulanarak performans seviyeleri belirlenmiş ve bu işlemin ardından belirlenen performans seviyeleri karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerden doğrusal olanı, yeni binaların tasarımında kullanılan yöntemin geliştirilmişi olarak görülebilir. Bu yöntemde tüm taşıyıcı sistem için tek bir Ra deprem yükü azaltma katsayısı taşıyıcı sistem elemanlarına ait etki/kapasite oranları hesaplanarak yönetmelikte öngörülen sınır değerlerle karşılaştırılmaktadır. Doğrusal olmayan değerlendirme yöntemi ise, taşıyıcı sistemin doğrusal olmayan davranışı esas alınarak yapılan incelemeye dayanmaktadır. Ancak doğrusal itme analizleri ile elde edilen çözümlemenin, doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçları ile önemli derecede farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde doğrusal yöntemin deprem güvenliği bakımından daha tutucu değerler verdiği gözlemlenmiştir.
In this study consists of different structural models are chosen which represent residential usage structural buildings in our country. Linear and nonlinear procedures are evaluated according to Seismic Code of Turkey (2007) to determine and compare their performance levels. The linear method can be regarded as an extension of the method used for the newly designed buildings. The code assumes a specific seismic load reduction factor Ra by requiring precautions for obtaining a structural system of high ductility. However, in this method demand and capacity ratio of the cross sections evaluated and compared to their limiting values given in the code. The non-linear evaluation method considers the elasto - plastic behavior of the structural system and has two application procedures: Incremental equivalent static seismic load by considering contributions of the single mode or multi modes and the nonlinear dynamics analysis of the system. However, there are considerable differences between the nonlinear static pushover analysis and the nonlinear dynamics analysis. The comparison yields that the result of the linear method are more conservative than those of the nonlinear method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Performansa dayalı tasarım, doğrusal elastik, doğrusal elastik olmayan çözümleme, Performance based design, elastic, inelastic methods
Alıntı