Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Etkileşimli Olarak Renkli Raster Görüntüden Vektör Veriye Dönüşüm İçin Bir Arayüz Tasarımı Ve Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şehsuvaroğlu, M. Sabri
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Günümüzde coğrafi bilgi sistemleri; veri yapısının detaylar arasındaki konumsal ilişkileri tanımlamaya ve öznitelik bilgilerini içermeye olanak vermesi ve çok gelişmiş analizler içermesi nedeniyle pek çok kurum, kuruluş ve araştırmacı tarafından kullanılmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri, her şeyin sayısal ve otomotize olmaya başladığı dünyamızda, daha etkili ve daha doğru kararlar verebilme şansı tanımakta, ayrıca harita üretiminde ve güncelleştirilmesinde çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Coğrafi bilgi sisteminin kalbi coğrafi veri tabanıdır. Coğrafi bilgi sisteminden beklenen faydanın elde edilebilmesi için, öncelikle doğru ve ihtiyacı karşılayacak bir coğrafi veri tabanına sahip olunmasına gerek vardır. Veri tabanının oluşturulması ise, en çok zaman alan ve organizasyonlar için en çok maliyetli işlem adımıdır. Öyle ki, tüm proje maliyetinin %75’lik bölümünden fazlası veri toplama ve veri tabanının oluşturulması adımına harcanmaktadır. Zaman, maliyet ve verilerin doğruluğunun önemli olması nedeniyle, kullanıcılar daha uygun veri toplama yöntemleri arayışına girmektedirler. Bu yöntemlerden birisi de raster’dan vektöre dönüşümdür. Hızlı, doğru ve maliyet kazancı sağlamasından dolayı, bu yöntemin kullanımı coğrafi bilgi sistemlerinde hızla artmaktadır. Ancak çözülemeyen bir takım sorunlar içerdiğinden (dönüşüm sonrası oluşan ilave editleme iş yükü), veri tabanı yaratma için komple bir çözüm değildir. Raster’dan vektöre dönüşüm yöntemi, 0 ve 1’lerden oluşan bitmap formundaki raster veriyi otomatik veya yarı-otomatik olarak vektöre dönüştürme prensibine dayanır. Çoğunlukla çizgi tipindeki detayların sayısallaştırılmasına uygun olan bu yöntem, arazi kullanımı gibi bazı özel haritalar için alan detaylarda oluşturmaktadır. Yöntemin girdisi siyah-beyaz, griskala veya renkli raster görüntü dosyalarıdır. Sonuçta bitmap formunda bir raster veri elde etmek gerektiğinden, gerek griskala renk modelindeki görüntü, gerekse renkli görüntü bitmap moda çevrilmeye çalışılır. Bu çalışmada; renkli raster görüntüden otomatik olarak çizgi tipinde vektör veri elde eden bir sistem hazırlamak, dönüşüm sonrası oluşan ilave iş yükünü en aza indirecek şartları belirlemek ve dönüşüm sırasında karşılaşılan problemleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ARC/INFO coğrafi bilgi sistemi yazılımı kullanılarak etkileşimli olarak çalışan bir arayüz hazırlanmış ve yapılan uygulamalar ile dönüşüm sırasında karşılaşılan problemler ve dönüşümün en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar tespit edilmiştir.
Today because of it’s data structure which supports non-graphic data and describe spatial relationships between features and including improved analysis, geographic information systems is used widely by many organizations and researchers. Geographic information system gives opportunity to take more efficient and more accurate decisions. Also it makes easy to produce and update maps. The core of geographic information system is geographic database. In order to benefit from the opportunities of geographic information systems, first you should have accurate and well designed geographic database. Meanwhile, getting data into a database is the most time-consuming and costly activity for an organization, accounting for more than 75 percent of the total project expense. Because of the importance of time, cost and the accuracy of the data, users seeking another appropriate methods for capturing data to geographic information systems. One of them is, raster-to-vector conversion. Because of its speed, accuracy and potential cost benefits, raster-to-vector conversion is becoming a primary method of data capture for geographic information systems. But raster-to-vector conversion is not the solution for all database creation problems. There are still some unsolved problems (extra editing works which arisen after conversion) with it. Raster-to-vector conversion is a method, which converts the bitmap raster data (formed with 0 and 1) to vector by either automatically or semi-automatically. It is mostly appropriate for creating line features not for the point and area ones. But just only for special maps, such as land use maps, it can be used for area features as well. The input for the method is black-white, grayscale or colored raster images. The aims of this study; to establish a system which converts colored raster images to line vector features by automatically, to determine necessary conditions in order to obtain good results from the conversion and to state problems which one can meet while converting raster to vector. For this goal, an interactive interface is prepared in ARC/INFO geographic information system software. And some conclusions were drawn after applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Coğrafi bilgi sistemi, raster, vektör, renk, etkileşim, çizgi, editleme, otomatik, ARC/INFO, arayüz, Geographic Information Systems, raster, vector, color, interactive, line, edit, automatic, ARC/INFO, interface
Alıntı