Toz Metalurjisi Yöntemiyle Alüminyum Matrisli Bor Karbür Takviyeli Kompozitlerin Üretilmesi Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akın, Gürkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemi kullanılarak matrisi %100 Al ve %50 Al-%50 Al12Si olan, ağırlıkça %4-%23 oranında bor karbür (B4C) partikül takviyesi yapılmış kompozitlerin optimum üretim parametreleri, aşınma ve korozyon davranışları incelenmiştir. Kompozitlerin üretimine ait optimum koşullara, metalik tozların 8 tonluk yük altında preslenmesi ve 570 °C’de atmosferik ortamda 12 saat süreyle sinterlenmesi sonucunda ulaşılmıştır. Artan B4C miktarı ve matrise yapılan Al12Si ilavesiyle kompozitlerin sertliği artış göstermektedir. En yüksek aşınma direncine ise matrisi %50 Al–%50Al12Si olan ve %9 B4C takviyesi yapılmış kompozitlerde ulaşılmıştır. Kompozitlerdeki B4C içeriğinin %9’un üzerine çıkarılması sertliği artırmasına karşın aşınma direncinde azalmaya neden olmuştur. Bu kompozitlere ara işlem olarak oda sıcaklığında basma yönünde uygulanan %20 oranındaki deformasyon, aşınma direncinde ilave bir artış sağlamıştır. Korozyon deneyleri, matrisi %100 Al olan ve B4C takviyesi içermeyen malzemede korozyon kaybının en az olduğu sonucunu vermiştir.
In this study, optimum production parameters, wear and corrosion behaviour of composites having 100% Al and 50% Al-50% Al12Si matrix and reinforced with boron carbide (4% to 23% by weight) were investigated using powder metallurgy method. Optimum production conditions of composites were obtained by compacting powders under a load of 8 tons and performing atmospheric sintering at 570 °C during 12 hours. Increasing of B4C content and Al12Si addition into the matrix caused an increase at the hardness of the composites. Highest wear resistance was obtained at 9% B4C reinforced 50%Al-50% Al12Si matrix composite. Up to 9% B4C content, wear resistance of composites increased however it decreased with further increase of B4C content. Additionally, performing 20% compressive deformation at room temperature also increased the hardness of the composites. In corrosion tests, minimum corrosion loss was occured at the unreinforced aluminium matrix composite.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
toz Metalurjisi, alüminyum, bor karbür (B4C), powder metallurgy, aluminium, boron carbide (B4C)
Alıntı