Çok Katlı Çelik Çerçeve Sistemde Deprem Performansının Belirlenmesi Üzerinde Sayısal Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cengizoğlu, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek Lisans Tezi olarak sunulan bu çalışmada, çok katlı çelik çerçeve sistemlerde deprem performansının belirlenmesi üzerinde parametrik incelemeler yapılmıştır. Seçilen sistemlerin 1998 Türk Deprem Yönetmeliği (TDY-98) ve TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları standardına göre analizi ve boyutlandırması yapılmıştır. Boyutlandırma yapılırken TDY-98’ de tanımlanan Z2, Z3 ve Z4 zemin sınıfları için, güçlü kolon tasarımı dikkate alınarak ve alınmayarak altı adet sistem incelenmiştir. Ayrıca Z4 zemin sınıfını için, yerdeğiştirme etkin ve gerilme etkin tasarıma göre ayrı ayrı hesap yapılmıştır. Hesaplanan bu sistemler içinden Z2 zemin sınıfı için ve güçlü kolon tasarımı dikkate alınan sistem seçilerek, kompakt olmayan (yerel burkulma koşullarını sağlamayan) yapma enkesit profillerine göre boyutlandırılmıştır. Bu sistemlerin performans noktalarının bulunmasında Kapasite Spektrumu Yöntemi (ATC 40) ve TDY-05 Yöntemi (TDY-05) kullanılmış, FEMA 356’ ya göre eleman performans seviyeleri belirlenmiş, ATC 40’ a göre ise yerdeğiştirme performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca performans noktası bulunan sistemler üzerinde kapasite spektrumu yöntemi ile TDY-05 yöntemi sonuçları karşılaştırılmıştır.
In this study, parametric investigations have been carried out to determine the earthquake performance of multistorey steel frame systems. Selected systems are designed and analysed regarding to the 1998 Turkish Seismic Code (TDY-98) and TS 648 Building Code for Steel Structures. By design for Z2, Z3 and Z4 soil profile types defined at TDY-98, six different systems are investigated by considering and omitting strong column design. Furthermore, for soil profile type Z4, different analyses have been done for displacement active and stress active design. The system for Z2 soil profile type and strong column design is selected and designed for built-up section profiles which are not compact (which do not satisfy local buckling criteria). To find the performance points of these systems, Capacity Spectrum Method (ATC 40) and TDY-05 Method (TDY-05) are used, performance levels are determined by FEMA 356, and displacement performance appraisal is done by ATC 40. Furthermore, the results of capacity spectrum method and TDY-05 method on systems having performance point, are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Çok Katlı Çelik Çerçeve Sistem, Güçlü Kolon Tasarımı, İtme Analizi, Kapasite Spektrumu Yöntemi, Çelik Yapıların Deprem Performansı, Multistorey Steel Frame System, Strong Column Design, Push-over Analysis, Capacity Spectrum Method, Seismic Performance of Steel Structures
Alıntı