Rekabet Stratejisinin Üretim Stratejisine Ve İşletme Performansına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-12-16
Yazarlar
Sümer, Kerem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı rekabet stratejisi, üretim stratejisi ve performans arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında anket tekniği kullanılmıştır ve üretim yapan 140 işletmeyle görüşülmüştür. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise SPSS programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak, rekabet stratejisinin, tüm üretim stratejisi boyutlarını pozitif yönde etkilediği sonucu bulunmuştur. Bunun yanısıra inovasyon, kalite, teslimat üretim stratejisi boyutlarıyla firma performansı arasında pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir. Rekabet stratejisinin ise firma performansına doğrudan etkisi belirlenememiştir. Ancak rekabet stratejisinin üretim stratejisi aracılığıyla işletme performansını etkilediği bulunmuştur. Ayrıca bu çalışma Türkiye’deki üretim sektörüyle ilgili bazı fikirler vermektedir. İlk olarak, anket yapılan 140 üretim işletmesinin 56’sı karma strateji izlemektedir. Yani üretim işletmelerinin büyük bir kısmı aynı anda hem ürünlerini farklılaştırmakta, hem de maliyetlerini düşürmektedir. İkinci olarak, Türkiye’de üretim maliyetlerini düşürmek firmalara herhangi bir rekabet avantajı getirmemektedir. Çünkü hangi rekabet stratejisini izlediği önemsenmeksizin, tüm işletmeler üretim maliyetlerini azaltmaya büyük önem vermektedirler. Sonuç olarak maliyet liderliği rekabet stratejisini izleyen işletmeler yoğun rekabette başarılı olamayabilirler Çünkü karma ve farklılaştırma stratejisi izleyen işletmeler düşük maliyete ek olarak kalite, inovasyon ve teslimata da büyük önem verdikleri için maliyet liderliği izleyen işletmelerden daha iyi performans gösterirler. Üçüncü olarak, odaklanma stratejisi izleyen işletmeler inovasyon, kalite ve teslimata yeterli önem vermedikleri için başarılı olamazlar. Son olarak, Türkiye’deki üretim işletmeleri başarılı olabilmek için inovasyona önem vermelidirler. Çünkü çalışmamızda inovasyonun, hem finansal hem finansal olmayan performansı pozitif yönde etkileyen tek üretim stratejisi boyutu olduğu bulunmuştur.
The aim of this research is to examine the relationships between competitive strategy, manufacturing strategy and performance. Survey method was used. 140 manufacturing companies were interviewed. The obtained data was analyzed by using SPSS program. The results showed that competitive strategy influnces all manufacturing strategy dimensions positively. Besides strong and positive relationships were found between innovation, quality, delivery manufacturing strategy dimensions and performance. A direct positive influence of competitive strategies on performance couldn’t be observed. However we found that competitive strategy influences performance through manufacturing strategy. This work gives some idea about the manufacturing sector in Turkey. First of all, 56 of 140 manufacturing companies pursue combination strategies. This means most of manufacturing firms differentiate their products and reduce costs simultaneously. Secondly, reducing production cost doesn’t bring any competitive advantage to the manufacturing firms in Turkey. Because all firms in Turkey emphasize low cost, regardless of which competitive strategy a firm chooses to emphasize. So we can say that a firm that pursues cost leadership may stay behind the intense competition. Because firms that pursue combination and differentiation strategies emphasize innovation, quality and delivery. As a result they can outperform their competitors easily. Thirdly, firms that pursues focus strategy can’t be successful in intense competition due to low emphasis in innovation, quality and delivery. Lastly, manufacturing firms in Turkey should emphasize innovation manufacturing strategy in order to get high performance results since innovation is the only manufacturing strategy dimension that influences both financial and non-financial performance positively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Rekabet Stratejisi, Üretim Stratejisi, Firma Performansı, Competitive Strategy, Manufacturing Strategy, Firm Performance
Alıntı