Sanayide Enerji Yönetimine Yeni Bir Yaklaşım Ve Tekstil Sanayisinde Uygulamalar

thumbnail.default.alt
Tarih
2006-02-02
Yazarlar
Okan, Öz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Dünyada değişik ihtiyaç noktalan için enerji kullanımının geçmişine bakıldığında, olumsuz çevre etkilerinin bertaraf edilmesi ve enerji arz güvenirliğinin sağlanması gibi konular her dönemde önemini korumuştur. Bununla birlikte, günümüzde; enerji pazarının, daha ucuz ve verimli olması yanında çevreye olumsuz etkisi asgari ölçüde olan enerji kaynaklarına yönelmesinin en önemli nedeni, yeryüzündeki doğal kaynakların yanı sıra enerji kaynaklarının da hemen hemen tüm ekonomik platformlarda, ülkelerin zenginliğinin veya diğer ülkelere bağımlılığının bir ölçüsü durumuna gelmesi ve ülkelerin dış politikalarını bu doğrultuda şekillendirmesi ile bu büyük pazar içerisinde rekabet edebilir düzeye gelebilmeleri için saldırgan yollar izlemiş olmalarından ötürü oluşan kaos ortamıdır. Günümüzde fosil yakıtların yakın bir tarihte tükeneceği tahminleri, enerji darboğazı öngörülerinin yerini alsa da hem arz tarafı hem de talep tarafı için önemini koruyan bir diğer konu ise tüm platformlarda etkin enerji yönetimidir. Bu anlamda enerji çeşitliliği, enerji yönetiminin dayanak noktalarından biridir. Bir diğer önemli nokta ise başta sanayi olmak üzere, tüm alanlarda enerjinin rasyonel kullanımı ile verimliliğinin artırılması ve tasarruf imkanlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmada, yönetimsel ve teknik konular çerçevesinde, sanayide enerji yönetim programı dahilinde yürütülmesi gereken faaliyetler için, döngüsel bir prosedür oluşturulmuş ve enerji yönetim algoritması içerisinde değerlendirilen program parçalan ayrı ayrı ele alınmıştır. Geliştirilen yaklaşım içerisinde, enerji yönetim programının uygulanabilirliğinin saptanması amacı ile, algoritmadaki farklı koşullan sağlayabilecek örnek tekstil fabrikalarında iki ayrı çalışma gerçekleştirilmiş ve yönetimsel konulardaki muhtemel eksikliklerin belirlenebilmesi için ilk çalışmada, enerji yönetim seviyesi düşük olan bir iplik fabrikası seçilmiştir. İkinci çalışmada ise algoritma yapısının sürdürülebilirliğini saptamak amacıyla belirli bir enerji yönetim yaklaşımının benimsendiği bir ev tekstil fabrikası incelenmiştir. Çalışmanın genelinde uygulamalar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve sanayide etkin enerji yönetim programı için önerilen yöntemlerin doğruluğu kanıtlanmıştır.
Considering the past of energy usage for different need points in the world, some issues; like removing negative environmental effects and obtaining security of energy supply kept its importance in all periods. However, today, the most important reason for energy markets tending to use alternative energy resources which are cheaper and has minimum negative effects on environment is based on the chaos; which is a result of energy resources, becoming a criterion for countries in wealth and economic dependence level, and countries choosing aggressive policies to become competitive in international markets with their own energy seeking vision. Today, even if the estimations for consumption fossil fuels completely replaced the foresights about energy crisis, another issue that should be considered for both demand side and supply side is effective energy management in all areas. At this viewpoint, usage of various energy resources is one of the basic instrument for energy management. Another important point is also to increase energy efficiency and to watch for energy saving opportunities in all probable areas, especially in industry. In this study, a recycling procedure for activities, which are needed to be included in the program for energy management in industry, is constituted considering administrative and technical issues, and segment of program which are used in algorithm of energy management are mentioned, separately. A set of studies are tested in two pilot textile factories, which are capable to obtain the different conditions, necessary for algorithm. In the first study, a yarn factory with a low level of energy management is chosen to determine the possible miss- estimation in technical and also administrative issues of program for energy management in industry, and in the second study, a home textile factory with a considerable level of energy management is chosen to test the sustainability of the algorithmic approach. In the overall study, comparisons of two separate applications are obtained and suggested methods are verified for effective energy management program in industry. X
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006
Thesis (S.M.)--Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Physics, [DATE]
Anahtar kelimeler
Sanayi, Enerji yönetimi, Tekstil endüstrisi, Industry, Energy management, Textile industry
Alıntı