Uzun Dönem Gps Zaman Serilerinin Analizi İle Kampanya Tipi Gps Ölçmelerinin İyileştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-11
Yazarlar
Dalğın, Semih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Klasik ölçme yöntemleri ile deformasyonların, bölgesel ve küresel ölçekteki tektonik hareketlerin incelenmesi, uzun ve zahmetli arazi çalışmalarından sonra elde edilebilmekteydi. GPS (Global Positioning Systems)’ in sivillerin kullanımına açılmasıyla arazi çalışmaları kolaylaşmış ve de hızlanmıştır. GPS, GLONASS (Global Navigation Satellite System) ve alıcı teknolojisindeki gelişmeler ile bu sistemler jeodezik ve jeodinamik amaçlar için sıkça kullanılır olmuştur. Bu amaçla yapılan altı aylık ya da yıllık gibi kısa süreli kampanya tipi ölçmelerden elde edilen hız bileşenlerinin doğrulukları daha az ve güvenirlikleri de düşüktü. IGS (International GNSS Service) yani sürekli gözlem istasyonlarının sayılarının artması ile elde edilen zaman serilerinin analizleri ile hız büyüklüğünün doğruluğu ve güvenirliliği artmıştır. Bu tez çalışmasında kampanya tipi GPS ölçmelerinden elde edilen hız büyüklüklerinin iyileştirilmesi için sürekli gözlem istasyonlarından elde edilen zaman serilerini kullanan bir uygulama yazılımı geliştirilmesi planlanmıştır. Bu sayede ileride yapılacak olan çalışmalarda rahatlıkla kullanılabilecek ve de proje kapsamında isteğe bağlı değiştirilebilecek makrolar yapılmak istenmiştir. Yapılan testler sonucu geliştirilen uygulama yazılımı ile kampanya ölçülerinin ±1 mm hata ile bulunabileceği görülmüştür.
The determination of deformation, regional and global tectonic movements need long and laborious field work with classical methods,. Field work can be carried out easily and quickly after the GPS (Global Positioning Systems) s opening to the civilian use. With the development of GPS, GLONASS (Global Navigation Satellite System) and receiver technology, these systems are frequently used for geodetic and geodinamic purposes. Velocity component’s realibility and accuracy is low which is obtained by campaign’s in sixth month or year period. By using IGS time series analysis, which is obtained from continuously observed statitons, the realibility and accuracy of velocity components increases. The main purpose of this research is developing a macro for improving velocity of campaign results with the use of time series obtained by continuously observed stations. So that, the macros can be used in future projects and modified according to purpose. According to analysis with macro, campaign results can be obtained with the error of ± 1 mm.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Zaman Serileri Analizi, GPS, IGS, Time Series Analysis, GPS, IGS
Alıntı