Gencon 94 İle Gencon 76 Sefer Çarter Parti Sözleşmeleri Arasındaki Farkların İncelenmesi, Uygulamada Görülen Sorunların Ortaya Konulması Ve Bunlara Çözüm Önerilerinin Getirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-22
Yazarlar
Karataş, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hiç şüphesiz GENCON sefer çarterpartiler, dünyada en popüler ve geniş kullanım amacıyla her çeşit yüklerin taşınmasında kullanılabilmektedirler. Bu bakımdan konunun daha iyi anlaşılabilmesi için tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, çarter ve çarter sözleşmelerine kısaca değinilerek Türk Ticaret Kanunumuza göre tarifleri yapılmıştır. İkinci bölümde çarterpartilerin terminolojisi ve çeşitleri incelenerek gencon çarter partilerinin çarter hukuku içerisindeki yeri belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, Gencon 94 ve 76 Çarterparti’ leri teker teker ele alınmış; her bir maddesi ayrı ayrı incelenerek farklılıkları üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ise özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulararak öneriler getirilmiştir. Birinci bölümde ilk olarak bu çalışmanın amacına değinilmiş, çarter hakkında genel bilgi verilmiş, çarterpartilerin ortaya çıkış sebepleri anlatılmış ve navlun sözleşmelerinin hukuki niteliği üzerinde durularak Gencon 94 ve 76 çarterpartilerin daha iyi anlaşılabilmesi sağlanmıştır. İkinci bölümde, çarter partilerin terminolojisi ve çeşitleri üzerinde durularak çarter ve sefer sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa göre farklılıkları anlatılmış; diğer çarter parti çeşitleri tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde, Gencon 94 ve 76 Sefer Çarterparti’ leri bölüm bölüm karşılaştırılarak aralarındaki farklar çıkarılmış; uygulamada sık görülen problemler örnek gösterilerek bu farklılıkların çarter hukukunda ki önemine değinilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise üçüncü bölümde ele alınan farklılıklara istinaden önemle üzerinde durulması gereken noktalara tekrar değinilerek önerilerde bulunulmuş ve tez bitirilmiştir
The Uniform General Charter Code Name GENCON is definitely the most popular and widely used general purpose voyage charter parties on a global basis for all kinds of trades and for numerous types of cargoes. In this respect, this thesis consists on the basis of four stages to be able to understand well. In the first stage; it has been touched upon charter and charterparties briefly and described, refer to Turkish Trade Rule. In the second stage; terminology of charter parties and kind of them have been given and place of charter parties have been pointed with regard to charter law. In the third stage; Gencon 94 and 76 have been handled one by one and diversity of each clause has been examined emphatically. In the last of the stage, it has been given propositions about which is especially emphases. In the first stage first of all, it has been refered to aim of the thesis with together related items like çarter. Charterparties have been explained how they appear and it has been emphasized on law of the charterparties in order to get Gencon 94 and 76 charterparties more understandable. In the second stage, it has been emphasized on terminology of charterparties and their kinds. charter and voyage charterparties have been explained what they have differences as per Turkish Trade Rule (TTK) and generally described kind of the charterparties as well. In the third stage, all items of Gencon 94 and 76 have been compared one by one and brought out all differences; explained how to important differences in law of the charter by giving common examples. In the last one, it has been refered to differences of crucial points again mentioned on the third stage and thesis is concluded
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Sefer Çarterparti Şözleşmeleri, Uygulama, Çözüm Önerileri, Voyage Charterparties, Practice, Solution Suggests
Alıntı