Boğaziçi Köprüsü Yaklaşım Viyadüklerinin Dinamik Davranışının İncelenmesi Ve Deprem Performansının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Baş, Selçuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, birinci derecede deprem bölgesinde bulunan İstanbul’daki mevcut iki asma köprüden biri olan Boğaziçi Köprüsü’nün kenar açıklıklarını oluşturan ve köprünün yapısal sistemi açısından bir parçası konumunda bulunan, çelik kutu kiriş ve dairesel kutu kolonlarla tasarlanarak oluşturulmuş yaklaşım viyadüklerinin deprem etkisi altındaki davranışı incelenmiştir ve deprem performansları belirlenmiştir. Yapılan çalışma kapsamında Türk Deprem Yönetmeliği TDY-2007 kuralları yanında, yeni olarak hazırlanan Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları ve Hava Meydanı İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği DLH-2008’in kuralları kullanılmıştır. Viyadüklerin mevcut asma köprü sisteminden ayrı olarak üç boyutlu taşıyıcı sistem modeli SAP2000 (Structural Analysis Program) yapısal analiz programı ile oluşturularak önce elastik davranışı belirlenmiştir. Daha sonra viyadüklerin iki yönetmelik kapsamında bulunan şekil değiştirmeye dayalı doğrusal olmayan değerlendirme yöntemlerine göre analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarından yapısal elemanların kesit düzeyinde hasar değerleri sayısal olarak belirlenmiş ve tablolar halinde verilmiştir. Kesit düzeyinde belirlenen hasar değerleri sayısal olarak verilen hasar sınır değerleri ile karşılaştırılarak yapısal elemanların kesit performans seviyeleri belirlenmiştir.
In this study, approach viaducts being sideopenings and desingned by steel box beam and in terms of structural system being a part of the Bosphorus Suspension Bridge, which is located in the first degree earthquake zone and is one of the two existing suspension bridge in Istanbul, were examined seismic performance and behaviour under the earhtquake loads. In the scope of this study, both Turkish Earthquake Code rules TDY-2007 and Earthquake Code rules of Coastal, Harbor, Railways and Air Square Structures in Turkey DLH-2008 were used. Three dimensional structural carrier system model of the approach viaducts was generated seperately from suspension system of Bosphorus Bridge in SAP2000 (Structural Analysis Program). Firstly, elastic behaviour of viaducts was determined and then both of them were analyzed according to nonlinear displacement-based methods within the scope of two eartqukae code. From results of analysis, damage values of structural components were determined at the section level as numerical and these values were given in table. Then these damage values obtained at the section level from analysis and damage limit values given by two code mentioned above were compared and thus, section levels of performance of structural components were determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Asma Köprü, Yaklaşım Viyadüğü, Yapısal Deprem Performansı, Kesit Hasar Sınırı, Yapı Performans Düzeyi, Suspension Bridge, Approach Viaduct, Structural Earthquake Performance, Section Damage Limit, Structure Performance Level
Alıntı