Elektrik Sistem Tasarımında Harmoniklerin Giderilmesi İçin Bir Analiz

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son yıllarda önemi gittikçe artmakta olan “enerji kalitesi” tanımından yola çıkılarak, bu faktöre olumsuz yönde etkileri olan harmonikler ele alınmış, harmoniklerin genel tanımlamaları yapılarak harmonik kaynakları ve bunların enerji sistemi üzerine olan etkileri irdelenmiştir. Bu bilgiler ışığında dünyada ve ülkemizde harmonikleri sınırlamak için kabul gören standartlar tablolar halinde detaylandırılarak genel bir bilgi verilmeye çalışılmıştır.Bahsi geçen tüm bu bilgiler, enerji sistemlerinde harmoniklerin yok edilebilmesi için en önemli husus olan ve harmoniği üreten yükün özelliklerinin daha iyi özümsenerek standartlarla istenen kriterlerine göre çözüme doğru şekilde varabilmek için detaylandırılmıştır. Bunlarla beraber harmonik analizi için filtre tipleri,özellikleri ve birbirlerine göre üstünlük ve eksiklikleri irdelenmiş, harmonikleri yok etmek-asgariye indirgemek adına proje tasarım aşamasında uygulanacak basit bir analiz verilmiştir. Son olarak ise bahsi geçen konulardan yola çıkılarak alınabilecek tedbirler üzerinde durulmuştur.
In this study, taking into account the rapidly improving subject during last few years called as “power quality”, harmonics that is negatively effecting this phenomen is analyzed, main harmonic definitions have been given, harmonic sources and their effects to power system have been detailed. In the ligth of the aforementioned subjects, the standarts and limitations that are widely followed throughout the worlds and in our country as well have been tabled to give a general information. All the information mentioned has been summarized to give a better understanding of the load that generates and causes the harmonic so that the precautive actions for meeting the standarts can be better developed and achieved. In addition to these, filter types, their charactersitics and advantages-disadvantages with respect to each other have been detailed,and a simple analyze method have been given that can be utilized during project design stage to prevent or minimize harmonics. Finally from the point of view of mentioned subjects, precautions and possible solutions have been listed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
güç kalitesi, harmonik, THD, pasif filtre, aktif filtre, hibrit filtre, power quality, harmonic, THD, passive filter, active filter, hybrit filter
Alıntı