Mekanik Tasarımcı Seçimi İçin Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemlerinin Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-25
Yazarlar
Var, Özgen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Proje başarısını belirleyen en önemli unsurlardan biri, proje katılımcılarıdır. Projede görev alan takımların özellikleri ve deneyimleri, projenin kaderini belirleyen faktörlerden biri olması nedeniyle, projenin ihale evresi ve firma seçilimi çok önemlidir. Üzerinde iyi çalışılmış ve başarıyla sonuçlandırılmış ihale süreci, projeyi başarıya taşıyabilmek için atılmış en büyük adım olur. Bu nedenle firma seçimi, üzerinde titizlikle durulması ve dikkate alınması gerekilen bir konudur. Bu konuda iyi bir araştırma yapılmalı, proje için en doğru yol seçilmelidir. Projede birçok katılımcı rol oynar. Bunlardan en büyük role sahip olanlar ise tasarımcılardır. Projenin tasarımından detaylandırılmasına, şartname ve keşif dosyalarının hazırlanmasından sahada yapılan kontrollüğe kadar birçok alanda faaliyet gösterirler. Projenin belli bir profesyonellik çerçevesinde tamamlanabilmesi, büyük ölçüde projeye dahil olan tasarım ekibine bağlıdır. Tüm bu sebeplerden dolayı, tasarımcı seçimi konusu proje hazırlık aşaması için en önemli konulardan biridir. Bu aşamada doğru kararlar alabilmek için çeşitli yöntemlere başvurulmalıdır. Aksi takdirde karar vermek güç olabilir veya yanlış kararlar alınabilir. Bu çalışmada öncelikle mekanik tasarımcısı seçimi konusunda çeşitli kriterler belirlenmiştir. Seçim aşamasında firmaların sahip oldukları deneyim ve referansları, verdikleri teklif miktarı, bünyesinde çalıştırdıkları elemanların kalifiye durumları, önceki projelerinde yapmış oldukları tasarımların kalitesi ve hata oranları gibi seçim aşamasında dikkat edilmesi gerekilen ve önemli olduğu düşünülen belli başlı konular araştırılmıştır. Bu kriterler için dört karar vericiden firmalar için puanlamalar yapmaları istenmiş ve iki yöntem doğrultusunda bu veriler kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle karar verme modeli olarak analitik hiyerarşi prosesi tekniği kullanılmıştır. Analitik hiyerarşi prosesi, birçok ana ve alt kriteri bulunan problemin çözümü için kullanılan bir tekniktir. Kriterlere verilen ağırlıklar doğrultusunda, alternatiflere verilen puanlamaları kullanarak bir çözüm sunar. Araştırmanın ahp kolu için Super Decision programı tercih edilmiştir. Daha sonra kanıtsal mantık yöntemini kullarak karar vermede yardımcı olan Intelligent Decision System (IDS) isimli yazılım kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda bu iki yazılımın karşılaştırılması yapılmış ve yorumlanmıştır. Yazılımlardan elde edilen sonuçla, verilerin alındığı proje yönetim firmasının seçimi ile kıyaslaması yapılmıştır.
One of the most important factors that determine the success of the project, the project participants. Qualifications and experience of the team involved in the project, due to be one of the factors that determine the fate of the project, the procurement phase of the project and the choosing a company is very important.. Well-studied and successfully completed the tender process has been thrown to move the project would be the biggest step to success. Therefore, the choice of the company, on an issue that should be addressed carefully and taken into account. In this regard a good research should be done, it should be chosen the right path for the project. In the project, there are lots of participants and designers have the biggest role. They are active in many areas such as the detailed design of the project, up to the preparation of specifications and supervision in the field cost estimate files. To complete a certain professionalism framework of the project depends to a large extent included in the project design team. For all these reasons, designer selection is one of the most important issues for the project preparation stage. In order to take the right decision at this stage should be resorted to various methods. Otherwise, it may be difficult to decide or wrong decisions. This study identified several criteria in the selection of the mechanical designer. In the selection stage, company’s experience and references, their offer price, qualified status of their members operate within, the main issues are considered in the previous projects, the quality of the design they have done and rate of the errors to be considered in the selection process. Four decision makers were asked to make points for alternative companies from and two methods in line with these data are used. Analytic hierarchy process is used for making the first model to decide. Analytic hierarchy process is a technique used to solve the problems with many of the main and sub-criteria. In accordance with the criteria weight is given to alternative offers a solution using their points. For analitic hierarchy process technique, Super Decision software is preferred. Later, evidential reasoning method that helps in deciding on using the Intelligent Decision System (IDS) software is used. At the end of the study, a comparison of these two software is made and interpreted. Finally, the results obtained from the softwares and the project management company’s decision which the data is taken compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Ahp, kanıtsal Mantık, Tasarımcı Seçimi, Mekanik Tasarımcısı, Ahp, evidential Reasoning, Designer Selection, Mechanical Designer
Alıntı