Pirol Yan Grupları İçeren Polistirenin Nmrp Ve Klik Kimyası İle Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Barın, Mirnur Aşan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son zamanlarda, bir çok araştırmacı, polimer mimarisini control etmek ve belirli bir amaca uyarlamak için sentetik metodlar geliştirmiştir. Bu amaçla, polimerin önceden işlevselleştirilmesi kullanışlı bir metoddur. Bu çalışmada, “Klik kimyası” yöntemi kullanılarak, pirol yan grupları içeren polisitiren sentezlenmiştir. Bu yöntem hazırlanan polimerin ve pirolun uygun klik bileşenleri ile etkileşimi ile olmaktadır. İlk aşamada, 1-(4-(prop-2-ynyloxy)phenyl)-1H-pirol (propargilpirol) sonlandırıcı grupları elektroaktif klik bileşenleri olarak sentezlenmiştir. Propargilpirol yeni bir yöntem olan Clauson-Kaas metodu ile sentezlenmiştir. Diğer bileşen olan, azid grubu içeren polistiren (PS-N3) bağımsız olarak, NaN3/DMF varlığında sentezlenmiştir. Son olarak azidlenmiş polistiren klik kimyası yöntemi ile propalgilpirol ile yüksek verimle birleştirilmiştir. Son elde edilen polimerdeki pirol fonksiyonel gruplarının varlığı yapılan spektral analizler ile kanıtlanmıştır. Bu çalışmada elde edilen verim çalışma kolaylığı memnun edicidir. Bu yaklaşımı, diğer fonksiyonel gruplara uygulamak için çalışmalar devam etmektedir.
Recently, many researchers have developed synthetic methods to control polymer architecture and tailor a material’s properties for a specific application. For this purpose, post- functionalization of a polymer is a useful technique in which a specific polymer is post-synthetically derived . This approach allows introduction of molecular diversity in the final step. Novel side-chain pyrrole functional polystyrene (PS) was synthesized by using “Click Chemistry” strategy. This procedure involves the preparation of polymer and pyrrole possessed with the appropriate click components. First, 1-(4-(prop-2-ynyloxy)phenyl)-1H-pyrrol (propargylpyrrole) terminal groups was synthesized as an electroactive click component. A new procedure for the Clauson-Kaas pyrrole synthesis was used to synthesize propargylpyrrole The other component, namely azide group functional polystyrene (PS-N3) was synthesized independently in the presence of NaN3/DMF. Finally, azido functionalized PS was coupled to propargylpyrrole with high efficiency by click chemistry. The spectral analysis confirmed the presence of pyrrole functionality in the resulting polymer. The strategy adopted in this study appears to be entirely satisfactory in terms of efficiency and simplicity. Further wok is in progress to expand this approach to other functionalities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Polipirol, Click Kimyası, Polistiren, Click Chemistry, Polypyrrole, Polystyrene
Alıntı