Yeni Üretim Teknikleri, Uluslararasılaşma Stratejileri Ve Azgelişmiş Ülkeler: Türk Elektronik Sektörü Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tanyılmaz, Kurtar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada dünya ekonomisinde yaşanan krizden hareketle, bu krizi açıklayan ve krizden çıkışın ve yeniden yapılanma çabalarının olası yollarını araştıran çeşitli kuramsal yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve üretim süreçlerinde yeniden yapılanmanın uluslararası işbölümüne etkileri, yeni üretim tekniklerinin AGÜ’e uyarlanması çabaları Türkiye örneğinden hareketle açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, yeniden yapılanma içinde olan uluslararası firmaların ucuz ve nitelikli işgücü ile genişleyen pazarlara coğrafi açıdan yakınlık arzeden Türkiye gibi bazı elverişli AGÜ’e yükledikleri işlevin değişmesiyle birlikte yeni üretim tekniklerinin uyarlanmasına yönelik bir takım çabaların olduğuna işaret etmektedir.
In this study different theoretical approaches in connection with the crisis and restructuring are evaluated and their similarities and difeerences are handled critically. New technical and organizational developments in production process according to the restructuring efforts of international firms are explained with their effects on international division of labour. The transplantation efforts of this developments are tested for their relevance in facilities in less developed countries and their consequences ocurring with their role given to them in the international division of labour. It seems that wage differentials and proximity to emerging markets together with the availability of qualified manpower, are acquiring growing importance.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Kriz, üretimde yeniden yapılanma, Teknoloji Transferi, Crisis, restructuring in production, technology transfer in LCDs
Alıntı