Karayolu Ulaşım Ağlarında Yüzeysel Drenaj Sistemleri Ve Hidrolik Tasarım Esasları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çalışkan, Uğur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, karayolu ulaşım ağlarında yüzeysel drenaj sistemleri incelenmiş ve bu sistemlere ait hidrolik tasarım esasları açıklanmıştır. Öncelikle, incelenen konuyla ilgili genel bilgi verilmiş ve önemli noktalar belirtilmiştir. İkinci bölümde, karayollarındaki başlıca drenaj yapıları ve Türkiye`de uygulamada olan projelendirme kriterleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, menfezler ve menfezlerin hidrolik tasarım ilkeleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde, köprüler ve viyadüklerin hidrolik tasarım ilkeleri üzerinde çalışılmıştır. Öncelikle, Türkiye`de kullanılan tasarım ilkeleri açıklanmış, bunu takiben köprü ve viyadüklerin hidrolik tasarımında kullanılan hidrolojik ve hidrodinamik analiz esasları incelenmiştir. Ayrıca köprü ayakları etrafında oluşan yerel oyulmalar incelenmiş ve yerel oyulmalara karşı alınabilecek önlemler belirtilmiştir. Beşinci bölümde, Türkiye`deki karayolu drenaj yapıları ile menfez ve köprülerin tasarımı aşamasında yaşanan problemlere ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Son bölümde, yapılan bu çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlar açıklanarak çalışma tamamlanmıştır. Hazırlanmış olan bu çalışma neticesinde, karayolu ulaştırma sistemlerinde üstyapı drenajı konusunda Türkiye`de kullanılan hesap yöntemlerinin ve tasarım metodlarının kendi içinde tutarlı olduğu fakat belli alanlarda eksiklerin bulunduğu tespit edilmiştir.
In this study, drainage systems of highway transportation systems have been studied and hydrolic design principles of these systems have been defined. Firstly, general facts about this subject have been defined and important points have been described. In second part of the thesis, drainage structures of highways and design principle in Turkey have been explained. In third part of the thesis, culverts and hydrolic design principle of culverts have been analyzed. In forth part of the thesis, hydrolic design principles of bridges and viaducts have been studied. Firstly, design principles in Turkey have been explained and after this, hydrological and hydrodynamic design principles have been analyzed. In addition to these, local scour around bridge piers has been analyzed. In fifth part of the thesis, problems about hydrolic design phase of drainage structures, culverts and bridges in Turkey have been defined. Finally, the results of this study have been explained. As a result, calculation methods and design principles of drainage systems of highways in Turkey are enough in their own scope but in some stages, some missing points about design principles have been found.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
karayolu ulaşım ağları, yüzeysel drenaj, hidrolik tasarım esasları, highways, drainage systems, hydrolic design principles
Alıntı