Bir İlişkisel Üretim Süreci Olarak Müzikal Yaratım; Abdülbâkî Nâsır Dede Ve Hüseyin Sadettin Arel Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Dural, Sami
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Söz konusu doktora çalışmasında A. Nâsır Dede ve H. S. Arel'in müzikal yaratımları, ilişkiler akışı ve düşünceler paylaşımına konsantre olunarak, yaşanılan andaki yaratımla etkileşim dahilinde sorgulamaya tabi tutulmuş ve bu sorgulama ile birlikte eylemsel ve düşünsel üretimlerin ilişkiselliki muhatap alınmaya çalışılmıştır. Netice itibarıyla Nâsır Dede ve Arel ile, farklı eylem ve düşünce düzlemlerinde ve bu bağlamda kendilerine ait heyecan, araç ve tanımlamalarla üretimler yapmış olan bireyler olarak karşılaşılmıştır. Bu üretimlerle, olabildiğince, spekülatif kavramsallaştırmaların sınırıları dışında muhatap olunmaya çalışılmış, bu süreçte müzikal yaratımın ilişkisel ve paylaşımsal boyutu yön belirleyici olarak tayin edilmiştir.
This thesis concentrates on musical creations of two persons named above, their flow of relations and share of ideas, and interrogates them within the interaction of creation in the lived moment and tries to address to relationality of actional and ideal productions. Consequently, Nasır Dede and Arel were met on different action and thinking levels and as individuals who produced with their own excitement, tools and definitions in this context. These productions were tried to be addressed as much as possible outside the borders of speculative conceptualism, and the relational, sharing aspect of musical creation was assigned as determinant.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Anahtar kelimeler
Abdülbaki Nasır Dede, Arel, Hüseyin Sadeddin, Müzik, Müzik eserleri, Müzik kültürü, Müzikal, Abdülbaki Nasır Dede, Arel, Hüseyin Sadeddin, Music, Music works, Music culture, Musical
Alıntı