Klas Kuruluşlarının Direkt Hesap Yöntemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gündüz, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Klas kuruluşlarının direkt hesap yöntemlerinin karşılaştırılması isimli tez çalışmamda, İngiliz Loydu LR, Norveç Loydu DNV, Amerikan Loydu ABS ve Japon Loydu NK alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Model boyutu, kullanılan eleman yapısı, uygulanan sınır koşulları ile test edilen yükleme durumlarına göre dört klas kuruluşu incelenmiştir. Tez çalışması üç gemi tipi baz alınarak yapılmıştır: (1) tanker, (2) kuru yük ve (3) konteyner. Dört ana bölümden oluşan tez çalışmasının ilk üç bölümünde sırasıyla tanker, kuru yük ve konteyner gemileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen benzerlik ve farklılıklardan bir kaçı aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Genel olarak model boyutu ve eleman yapısında DNV ve LR’de benzerlikler gözlemlenmiş, ABS ve NK’nın da daha farklı yaklaşımlarda bulunduğu görülmüştür. ABS, DNV ve LR gerek kullandıkları destek elemanları, gerek uyguladıkları harici kuvvet/moment değer ve kuvvetlerin/momentin uygulama noktaları olarak farklılıklar göstermektedir. LR tarafsız eksen üzerinde yükleme yaparken, DNV momentleri kuvvet çiftleri şeklinde tanımlayarak ana elemanların kesişme hatları üzerine etkitmektedir. ABS destek elemanı olarak sadece yay elemanlar kullanmaktadır. Yükleme koşulları, klas kuruluşları arasında uygulanılan yük, bulunulan su çekimi, test edilen mukavemet bölgesi açısından farklılıklar göstermektedir. Son bölümde de elde bulunan veri detayına göre seçilen İngiliz ve Norveç loydlarının sınır koşulları tanker için ANSYS paket programı vasıtasıyla oluşturulan model kullanılarak incelenmiştir. Öncelikle global analiz için bir model oluşturulmuş, model baz alınarak oluşturulan lokal modellere klas kuruluşlarının belirtmiş olduğu sınır şartları uygulanmıştır. LR ve DNV’nin sınır şartlarına uygun kesme kuvveti ve eğilme momenti etkitilerek yapılan hesabın sonucunda elde edilen sonuçlar global analizle ve kendi içinde benzer çıkmıştır.
In the thesis “Comparison of Direct Strength Analysis of Class Societies”, Lloyd’s Register (LR), Det Norske Veritas (DNV), Class NK (Nippon Kaiji Kyokai) and American Bureau of Shipping (ABS) are analysed according to the gathered information. Model dimensions, element structure, applied boundary conditions and loading conditions are considered throughout the study. The study performed based on the three types of ships: (1) tanker, (2) bulk carrier, and (3) container ships. The thesis has composed of four parts; in the first three parts; tanker, bulk carrier and container are investigated in sequence. Some of the similarities and differences obtained in the study can be summarized as follows: In general, similarities are recorded between DNV and LR in model length and element structure, whereas ABS and NK have different assumptions. ABS, DNV and LR differentiate in terms of the support elements used, the values of the externel force/moment applied and the application points of these forces/moments. LR applies load on neutral axis whereas DNV applies to the intersection lines of main structural elements by defining moments with pairs of forces. ABS prefers spring elements as support elements. Also boundary conditions varies in terms of applied load, experienced draught, the tested strength area. In the final section; LR and DNV are selected for further analysis due to the detailed data. The boundary conditions of these two are investigated with the model constructed via ANSYS pocket program. First of all a model is built for global analysis. The boundary conditions stated by two classes are applied to the local models, which are built based on the global model. The result of the local calculations is similar within each other and global model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
direkt hesap yöntemi, klas kuruluşu, tanker, kuruyük, konteyner gemisi, ANSYS, direct strength calculation, class society, tanker, bulk carrier, container ships, ANSYS
Alıntı