Tasarım Araştırmalarının Endüstrideki Kullanımına Yönelik Bir Çalışma: Türk Otomotiv Endüstrisi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-25
Yazarlar
Hızal, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, tasarım süreci başlangıcına veri sağlayan araştırma yöntemleri literatür taraması yapılarak incelenmiş ve tasarım araştırmalarının geçirdiği evrim saptanmıştır. Tarama sırasında kavram kargaşasına yol açan terimler tespit edilmiş ve açıklanmıştır. Araştırma sonucunda güncel tasarım araştırması anlayışı ortaya konmuştur. Tezin ilerleyen bölümlerinde, küresel anlamda ticari başarıyı yakalamış yabancı firmalardan örnekler seçilerek incelenmiş, bu firmaların güncel tasarım araştırmasına bakış açısı saptanmıştır. Güncel tasarım araştırması anlayışının Türkiye’deki yansımasına örnek teşkil etmek üzere Türk otomotiv sanayisinden örnekler belirlenmiş ve bu örnek firmaların yetkilileriyle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin analizi sonucunda, sektörde yerli tasarım ve üretim yapan firmaların güncel tasarım araştırmasına bakış açıları yansıtılmıştır. Çalışmanın sonunda, güncel tasarım araştırması anlayışının gelecekte ne şekilde değişime uğrayacağı tartışmaya açılmıştır.
In this study, research methods used in the beginning of the industrial product design process are examined by using litearure review and evolution of design research is determined. During the study, confusing terms have been identified and explained. The research results in revealing an understanding of current design research. Later in the thesis, some of the global market leader companies are inspected and the connection between the commercially successful products and their current pre-product design research concept are established. Turkish automotive companies that hold an important share of the automotive market are selected and their attitudes towards pre-product design research is examined to reflect current view of Turkish automotive industry have on design research. At the end of the thesis, the necessity and the applicability of the current design research concept is evaluated and how this concept will likely be changed in the coming years is discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Tasarım araştırması, Tasarım, Tasarım süreci, Ford, Temsa, Otokar, Design research, Design, Design process, Ford, Temsa, Otokar
Alıntı